ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی پرنوره، (1398). بررسی مولفه های بعد دینی هویت ملی؛ راهبردها و راهکارها، فصلنامه مطالعات ملی، 20(3)، 17. magiran.com/p2020854
Ali Pornooreh, Hamid Houshangi, (2019). Study of the Religious Components of National Identity, Strategies and Solutions, National Studies, 20(3), 17. magiran.com/p2020854
علی پرنوره، بررسی مولفه های بعد دینی هویت ملی؛ راهبردها و راهکارها. فصلنامه مطالعات ملی، 1398؛ 20(3): 17. magiran.com/p2020854
Ali Pornooreh, Hamid Houshangi, Study of the Religious Components of National Identity, Strategies and Solutions, National Studies, 2019; 20(3): 17. magiran.com/p2020854
علی پرنوره، "بررسی مولفه های بعد دینی هویت ملی؛ راهبردها و راهکارها"، فصلنامه مطالعات ملی 20، شماره 3 (1398): 17. magiran.com/p2020854
Ali Pornooreh, Hamid Houshangi, "Study of the Religious Components of National Identity, Strategies and Solutions", National Studies 20, no.3 (2019): 17. magiran.com/p2020854
علی پرنوره، (1398). 'بررسی مولفه های بعد دینی هویت ملی؛ راهبردها و راهکارها'، فصلنامه مطالعات ملی، 20(3)، صص.17. magiran.com/p2020854
Ali Pornooreh, Hamid Houshangi, (2019). 'Study of the Religious Components of National Identity, Strategies and Solutions', National Studies, 20(3), pp.17. magiran.com/p2020854
علی پرنوره. "بررسی مولفه های بعد دینی هویت ملی؛ راهبردها و راهکارها". فصلنامه مطالعات ملی، 20 ،3 ، 1398، 17. magiran.com/p2020854
Ali Pornooreh; Hamid Houshangi. "Study of the Religious Components of National Identity, Strategies and Solutions", National Studies, 20, 3, 2019, 17. magiran.com/p2020854
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال