ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن امین، علیرضا بابایی سارویی، (1398). سنجش هویت جمعی ایرانیان؛ مطالعه نسبت مصرف رسانه ای و هویت مدرن در شهرهای مرزی کشور[1]، فصلنامه مطالعات ملی، 20(3)، 33. magiran.com/p2020855
Mohsen Amin, Alireza Babaie Sarooyi, (2019). Assessing Iranian Collective Identity; Studying the Relation between Media Usage and Modern Identity in Border Towns of Iran, National Studies, 20(3), 33. magiran.com/p2020855
محسن امین، علیرضا بابایی سارویی، سنجش هویت جمعی ایرانیان؛ مطالعه نسبت مصرف رسانه ای و هویت مدرن در شهرهای مرزی کشور[1]. فصلنامه مطالعات ملی، 1398؛ 20(3): 33. magiran.com/p2020855
Mohsen Amin, Alireza Babaie Sarooyi, Assessing Iranian Collective Identity; Studying the Relation between Media Usage and Modern Identity in Border Towns of Iran, National Studies, 2019; 20(3): 33. magiran.com/p2020855
محسن امین، علیرضا بابایی سارویی، "سنجش هویت جمعی ایرانیان؛ مطالعه نسبت مصرف رسانه ای و هویت مدرن در شهرهای مرزی کشور[1]"، فصلنامه مطالعات ملی 20، شماره 3 (1398): 33. magiran.com/p2020855
Mohsen Amin, Alireza Babaie Sarooyi, "Assessing Iranian Collective Identity; Studying the Relation between Media Usage and Modern Identity in Border Towns of Iran", National Studies 20, no.3 (2019): 33. magiran.com/p2020855
محسن امین، علیرضا بابایی سارویی، (1398). 'سنجش هویت جمعی ایرانیان؛ مطالعه نسبت مصرف رسانه ای و هویت مدرن در شهرهای مرزی کشور[1]'، فصلنامه مطالعات ملی، 20(3)، صص.33. magiran.com/p2020855
Mohsen Amin, Alireza Babaie Sarooyi, (2019). 'Assessing Iranian Collective Identity; Studying the Relation between Media Usage and Modern Identity in Border Towns of Iran', National Studies, 20(3), pp.33. magiran.com/p2020855
محسن امین؛ علیرضا بابایی سارویی. "سنجش هویت جمعی ایرانیان؛ مطالعه نسبت مصرف رسانه ای و هویت مدرن در شهرهای مرزی کشور[1]". فصلنامه مطالعات ملی، 20 ،3 ، 1398، 33. magiran.com/p2020855
Mohsen Amin; Alireza Babaie Sarooyi. "Assessing Iranian Collective Identity; Studying the Relation between Media Usage and Modern Identity in Border Towns of Iran", National Studies, 20, 3, 2019, 33. magiran.com/p2020855
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال