ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرداد منیعی، اکبر اسحاقی، عباس علی اقایی، (1398). لایه نشانی و ارزیابی خواص اپتیکی و آبگریزی لایه نازک نانوکامپوزیتی MgF2-SiO2، فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی، 38(2)، 91-104. magiran.com/p2021141
M. Maniei, A. Eshaghi, A. Aghaei, (2019). Fabrication of MgF2-SiO2 Nanocomposite Thin Films and Investigation of Their Optical and Hydrophobic Properties, Journal of Advanced Materials in Engineering, 38(2), 91-104. magiran.com/p2021141
مهرداد منیعی، اکبر اسحاقی، عباس علی اقایی، لایه نشانی و ارزیابی خواص اپتیکی و آبگریزی لایه نازک نانوکامپوزیتی MgF2-SiO2. فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی، 1398؛ 38(2): 91-104. magiran.com/p2021141
M. Maniei, A. Eshaghi, A. Aghaei, Fabrication of MgF2-SiO2 Nanocomposite Thin Films and Investigation of Their Optical and Hydrophobic Properties, Journal of Advanced Materials in Engineering, 2019; 38(2): 91-104. magiran.com/p2021141
مهرداد منیعی، اکبر اسحاقی، عباس علی اقایی، "لایه نشانی و ارزیابی خواص اپتیکی و آبگریزی لایه نازک نانوکامپوزیتی MgF2-SiO2"، فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی 38، شماره 2 (1398): 91-104. magiran.com/p2021141
M. Maniei, A. Eshaghi, A. Aghaei, "Fabrication of MgF2-SiO2 Nanocomposite Thin Films and Investigation of Their Optical and Hydrophobic Properties", Journal of Advanced Materials in Engineering 38, no.2 (2019): 91-104. magiran.com/p2021141
مهرداد منیعی، اکبر اسحاقی، عباس علی اقایی، (1398). 'لایه نشانی و ارزیابی خواص اپتیکی و آبگریزی لایه نازک نانوکامپوزیتی MgF2-SiO2'، فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی، 38(2)، صص.91-104. magiran.com/p2021141
M. Maniei, A. Eshaghi, A. Aghaei, (2019). 'Fabrication of MgF2-SiO2 Nanocomposite Thin Films and Investigation of Their Optical and Hydrophobic Properties', Journal of Advanced Materials in Engineering, 38(2), pp.91-104. magiran.com/p2021141
مهرداد منیعی؛ اکبر اسحاقی؛ عباس علی اقایی. "لایه نشانی و ارزیابی خواص اپتیکی و آبگریزی لایه نازک نانوکامپوزیتی MgF2-SiO2". فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی، 38 ،2 ، 1398، 91-104. magiran.com/p2021141
M. Maniei; A. Eshaghi; A. Aghaei. "Fabrication of MgF2-SiO2 Nanocomposite Thin Films and Investigation of Their Optical and Hydrophobic Properties", Journal of Advanced Materials in Engineering, 38, 2, 2019, 91-104. magiran.com/p2021141
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال