ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی عمری، نعمت هدایت ، آزاده بوستان، رضا سید شریفی، وحید واحدی، رضا خلخالی، (1398). شناسایی هاپلوگروه های مادری جمعیت اسب های استان اردبیل با استفاده از ناحیه کنترل ژنوم میتوکندریایی، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(2)، 63-68. magiran.com/p2021169
Azadeh Boustan, Reza Seyedsharifi, Vahid Vahedi, Mostafa Omri, Reza Khalkhali, Nemat Hedayat , (2019). Maternal Haplogroup identification of horse population in Ardabil province using mitochondrial control region, Journal of Animal Environment, 11(2), 63-68. magiran.com/p2021169
مصطفی عمری، نعمت هدایت ، آزاده بوستان، رضا سید شریفی، وحید واحدی، رضا خلخالی، شناسایی هاپلوگروه های مادری جمعیت اسب های استان اردبیل با استفاده از ناحیه کنترل ژنوم میتوکندریایی. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1398؛ 11(2): 63-68. magiran.com/p2021169
Azadeh Boustan, Reza Seyedsharifi, Vahid Vahedi, Mostafa Omri, Reza Khalkhali, Nemat Hedayat , Maternal Haplogroup identification of horse population in Ardabil province using mitochondrial control region, Journal of Animal Environment, 2019; 11(2): 63-68. magiran.com/p2021169
مصطفی عمری، نعمت هدایت ، آزاده بوستان، رضا سید شریفی، وحید واحدی، رضا خلخالی، "شناسایی هاپلوگروه های مادری جمعیت اسب های استان اردبیل با استفاده از ناحیه کنترل ژنوم میتوکندریایی"، فصلنامه محیط زیست جانوری 11، شماره 2 (1398): 63-68. magiran.com/p2021169
Azadeh Boustan, Reza Seyedsharifi, Vahid Vahedi, Mostafa Omri, Reza Khalkhali, Nemat Hedayat , "Maternal Haplogroup identification of horse population in Ardabil province using mitochondrial control region", Journal of Animal Environment 11, no.2 (2019): 63-68. magiran.com/p2021169
مصطفی عمری، نعمت هدایت ، آزاده بوستان، رضا سید شریفی، وحید واحدی، رضا خلخالی، (1398). 'شناسایی هاپلوگروه های مادری جمعیت اسب های استان اردبیل با استفاده از ناحیه کنترل ژنوم میتوکندریایی'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(2)، صص.63-68. magiran.com/p2021169
Azadeh Boustan, Reza Seyedsharifi, Vahid Vahedi, Mostafa Omri, Reza Khalkhali, Nemat Hedayat , (2019). 'Maternal Haplogroup identification of horse population in Ardabil province using mitochondrial control region', Journal of Animal Environment, 11(2), pp.63-68. magiran.com/p2021169
مصطفی عمری؛ نعمت هدایت ؛ آزاده بوستان؛ رضا سید شریفی؛ وحید واحدی؛ رضا خلخالی. "شناسایی هاپلوگروه های مادری جمعیت اسب های استان اردبیل با استفاده از ناحیه کنترل ژنوم میتوکندریایی". فصلنامه محیط زیست جانوری، 11 ،2 ، 1398، 63-68. magiran.com/p2021169
Azadeh Boustan; Reza Seyedsharifi; Vahid Vahedi; Mostafa Omri; Reza Khalkhali; Nemat Hedayat . "Maternal Haplogroup identification of horse population in Ardabil province using mitochondrial control region", Journal of Animal Environment, 11, 2, 2019, 63-68. magiran.com/p2021169
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال