ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کاملیا علوی، سیده عالمه صباغ، (1398). مدل سازی مطلوبیت زیستگاه سه گونه کلیدی در زیستگاه های جنگلی با استفاده از مدلHEP (مطالعه موردی: مناطق جنگلی مازندران)، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(2)، 115-124. magiran.com/p2021175
Camelia Alavi , Seyyedeh Alemeh Sabbagh, (2019). Modeling the habitat suitability for three key species in forest habitat using HEP model (Case study: Mazandaran forest areas), Journal of Animal Environment, 11(2), 115-124. magiran.com/p2021175
کاملیا علوی، سیده عالمه صباغ، مدل سازی مطلوبیت زیستگاه سه گونه کلیدی در زیستگاه های جنگلی با استفاده از مدلHEP (مطالعه موردی: مناطق جنگلی مازندران). فصلنامه محیط زیست جانوری، 1398؛ 11(2): 115-124. magiran.com/p2021175
Camelia Alavi , Seyyedeh Alemeh Sabbagh, Modeling the habitat suitability for three key species in forest habitat using HEP model (Case study: Mazandaran forest areas), Journal of Animal Environment, 2019; 11(2): 115-124. magiran.com/p2021175
کاملیا علوی، سیده عالمه صباغ، "مدل سازی مطلوبیت زیستگاه سه گونه کلیدی در زیستگاه های جنگلی با استفاده از مدلHEP (مطالعه موردی: مناطق جنگلی مازندران)"، فصلنامه محیط زیست جانوری 11، شماره 2 (1398): 115-124. magiran.com/p2021175
Camelia Alavi , Seyyedeh Alemeh Sabbagh, "Modeling the habitat suitability for three key species in forest habitat using HEP model (Case study: Mazandaran forest areas)", Journal of Animal Environment 11, no.2 (2019): 115-124. magiran.com/p2021175
کاملیا علوی، سیده عالمه صباغ، (1398). 'مدل سازی مطلوبیت زیستگاه سه گونه کلیدی در زیستگاه های جنگلی با استفاده از مدلHEP (مطالعه موردی: مناطق جنگلی مازندران)'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(2)، صص.115-124. magiran.com/p2021175
Camelia Alavi , Seyyedeh Alemeh Sabbagh, (2019). 'Modeling the habitat suitability for three key species in forest habitat using HEP model (Case study: Mazandaran forest areas)', Journal of Animal Environment, 11(2), pp.115-124. magiran.com/p2021175
کاملیا علوی؛ سیده عالمه صباغ. "مدل سازی مطلوبیت زیستگاه سه گونه کلیدی در زیستگاه های جنگلی با استفاده از مدلHEP (مطالعه موردی: مناطق جنگلی مازندران)". فصلنامه محیط زیست جانوری، 11 ،2 ، 1398، 115-124. magiran.com/p2021175
Camelia Alavi ; Seyyedeh Alemeh Sabbagh. "Modeling the habitat suitability for three key species in forest habitat using HEP model (Case study: Mazandaran forest areas)", Journal of Animal Environment, 11, 2, 2019, 115-124. magiran.com/p2021175
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال