ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا یالپانیان، سهیل سبحان اردکانی، محمد کابلی، لیما طیبی، عاطفه اسدی، زینب اسدی، فاطمه ناصری، (1398). ارزیابی رابطه بین شاخص حضور و تراکم زیرآبروک (Cinclus cinclus) و کیفیت آب (مطالعه موردی: برخی سیستم های رودخانه ای در استان های تهران و همدان)، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(2)، 125-132. magiran.com/p2021176
Sara Yalpaniyan, Soheil Sobhan Ardakani , Mohammad Kaboli, Lima Tayebi, Atefeh Asadi, Zeynab Asadi, Fatemeh Naseri, (2019). Assessment of relationship between presence and density indices of Dipper (Cinclus cinclus) and water quality parameters (A case study: Some riverine systems of Tehran and Hamedan provinces), Journal of Animal Environment, 11(2), 125-132. magiran.com/p2021176
سارا یالپانیان، سهیل سبحان اردکانی، محمد کابلی، لیما طیبی، عاطفه اسدی، زینب اسدی، فاطمه ناصری، ارزیابی رابطه بین شاخص حضور و تراکم زیرآبروک (Cinclus cinclus) و کیفیت آب (مطالعه موردی: برخی سیستم های رودخانه ای در استان های تهران و همدان). فصلنامه محیط زیست جانوری، 1398؛ 11(2): 125-132. magiran.com/p2021176
Sara Yalpaniyan, Soheil Sobhan Ardakani , Mohammad Kaboli, Lima Tayebi, Atefeh Asadi, Zeynab Asadi, Fatemeh Naseri, Assessment of relationship between presence and density indices of Dipper (Cinclus cinclus) and water quality parameters (A case study: Some riverine systems of Tehran and Hamedan provinces), Journal of Animal Environment, 2019; 11(2): 125-132. magiran.com/p2021176
سارا یالپانیان، سهیل سبحان اردکانی، محمد کابلی، لیما طیبی، عاطفه اسدی، زینب اسدی، فاطمه ناصری، "ارزیابی رابطه بین شاخص حضور و تراکم زیرآبروک (Cinclus cinclus) و کیفیت آب (مطالعه موردی: برخی سیستم های رودخانه ای در استان های تهران و همدان)"، فصلنامه محیط زیست جانوری 11، شماره 2 (1398): 125-132. magiran.com/p2021176
Sara Yalpaniyan, Soheil Sobhan Ardakani , Mohammad Kaboli, Lima Tayebi, Atefeh Asadi, Zeynab Asadi, Fatemeh Naseri, "Assessment of relationship between presence and density indices of Dipper (Cinclus cinclus) and water quality parameters (A case study: Some riverine systems of Tehran and Hamedan provinces)", Journal of Animal Environment 11, no.2 (2019): 125-132. magiran.com/p2021176
سارا یالپانیان، سهیل سبحان اردکانی، محمد کابلی، لیما طیبی، عاطفه اسدی، زینب اسدی، فاطمه ناصری، (1398). 'ارزیابی رابطه بین شاخص حضور و تراکم زیرآبروک (Cinclus cinclus) و کیفیت آب (مطالعه موردی: برخی سیستم های رودخانه ای در استان های تهران و همدان)'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(2)، صص.125-132. magiran.com/p2021176
Sara Yalpaniyan, Soheil Sobhan Ardakani , Mohammad Kaboli, Lima Tayebi, Atefeh Asadi, Zeynab Asadi, Fatemeh Naseri, (2019). 'Assessment of relationship between presence and density indices of Dipper (Cinclus cinclus) and water quality parameters (A case study: Some riverine systems of Tehran and Hamedan provinces)', Journal of Animal Environment, 11(2), pp.125-132. magiran.com/p2021176
سارا یالپانیان؛ سهیل سبحان اردکانی؛ محمد کابلی؛ لیما طیبی؛ عاطفه اسدی؛ زینب اسدی؛ فاطمه ناصری. "ارزیابی رابطه بین شاخص حضور و تراکم زیرآبروک (Cinclus cinclus) و کیفیت آب (مطالعه موردی: برخی سیستم های رودخانه ای در استان های تهران و همدان)". فصلنامه محیط زیست جانوری، 11 ،2 ، 1398، 125-132. magiran.com/p2021176
Sara Yalpaniyan; Soheil Sobhan Ardakani ; Mohammad Kaboli; Lima Tayebi; Atefeh Asadi; Zeynab Asadi; Fatemeh Naseri. "Assessment of relationship between presence and density indices of Dipper (Cinclus cinclus) and water quality parameters (A case study: Some riverine systems of Tehran and Hamedan provinces)", Journal of Animal Environment, 11, 2, 2019, 125-132. magiran.com/p2021176
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال