ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جمال سیف ، صیاد سیف زاده، محسن رمضانی، ساحل بخشایش، حسین عبدی، رضا سید شریفی، (1398). اثرات تزریق داخل تخم مرغی عصاره بره موم بر عملکرد جوجه درآوری، شمارش سلول های خونی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(2)، 133-138. magiran.com/p2021177
Jamal Seifdavati , Sayyad Seyfzadeh, Mohsen Ramazani, Sahel Bakhshayesh, Reza Seyedsharifi, Hossein Abdi, (2019). Effect of in-ovo injection oil-extracted propolis on hatchery performance, number of blood cell count and carcass characteristics of broiler chicks, Journal of Animal Environment, 11(2), 133-138. magiran.com/p2021177
جمال سیف ، صیاد سیف زاده، محسن رمضانی، ساحل بخشایش، حسین عبدی، رضا سید شریفی، اثرات تزریق داخل تخم مرغی عصاره بره موم بر عملکرد جوجه درآوری، شمارش سلول های خونی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1398؛ 11(2): 133-138. magiran.com/p2021177
Jamal Seifdavati , Sayyad Seyfzadeh, Mohsen Ramazani, Sahel Bakhshayesh, Reza Seyedsharifi, Hossein Abdi, Effect of in-ovo injection oil-extracted propolis on hatchery performance, number of blood cell count and carcass characteristics of broiler chicks, Journal of Animal Environment, 2019; 11(2): 133-138. magiran.com/p2021177
جمال سیف ، صیاد سیف زاده، محسن رمضانی، ساحل بخشایش، حسین عبدی، رضا سید شریفی، "اثرات تزریق داخل تخم مرغی عصاره بره موم بر عملکرد جوجه درآوری، شمارش سلول های خونی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی"، فصلنامه محیط زیست جانوری 11، شماره 2 (1398): 133-138. magiran.com/p2021177
Jamal Seifdavati , Sayyad Seyfzadeh, Mohsen Ramazani, Sahel Bakhshayesh, Reza Seyedsharifi, Hossein Abdi, "Effect of in-ovo injection oil-extracted propolis on hatchery performance, number of blood cell count and carcass characteristics of broiler chicks", Journal of Animal Environment 11, no.2 (2019): 133-138. magiran.com/p2021177
جمال سیف ، صیاد سیف زاده، محسن رمضانی، ساحل بخشایش، حسین عبدی، رضا سید شریفی، (1398). 'اثرات تزریق داخل تخم مرغی عصاره بره موم بر عملکرد جوجه درآوری، شمارش سلول های خونی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(2)، صص.133-138. magiran.com/p2021177
Jamal Seifdavati , Sayyad Seyfzadeh, Mohsen Ramazani, Sahel Bakhshayesh, Reza Seyedsharifi, Hossein Abdi, (2019). 'Effect of in-ovo injection oil-extracted propolis on hatchery performance, number of blood cell count and carcass characteristics of broiler chicks', Journal of Animal Environment, 11(2), pp.133-138. magiran.com/p2021177
جمال سیف ؛ صیاد سیف زاده؛ محسن رمضانی؛ ساحل بخشایش؛ حسین عبدی؛ رضا سید شریفی. "اثرات تزریق داخل تخم مرغی عصاره بره موم بر عملکرد جوجه درآوری، شمارش سلول های خونی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی". فصلنامه محیط زیست جانوری، 11 ،2 ، 1398، 133-138. magiran.com/p2021177
Jamal Seifdavati ; Sayyad Seyfzadeh; Mohsen Ramazani; Sahel Bakhshayesh; Reza Seyedsharifi; Hossein Abdi. "Effect of in-ovo injection oil-extracted propolis on hatchery performance, number of blood cell count and carcass characteristics of broiler chicks", Journal of Animal Environment, 11, 2, 2019, 133-138. magiran.com/p2021177
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال