ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن امیری، مریم کیانی ، علیرضا پسرکلو، معصومه نجیب زاده، (1398). زیستگاه مناسب گونه در معرض خطر انقراض سمندر لرستانی (Neurergus kaiseri)، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(2)، 147-154. magiran.com/p2021179
Mohsen Amiri, Alireza Pesarakloo, Masoumeh Najibzadeh, Maryam Kiani , (2019). Habitat suitability of the Critically Endangered Lorestan Newt, Neurergus kaiseri (SCHMIDT, 1952) In Southwestern Iran, Journal of Animal Environment, 11(2), 147-154. magiran.com/p2021179
محسن امیری، مریم کیانی ، علیرضا پسرکلو، معصومه نجیب زاده، زیستگاه مناسب گونه در معرض خطر انقراض سمندر لرستانی (Neurergus kaiseri). فصلنامه محیط زیست جانوری، 1398؛ 11(2): 147-154. magiran.com/p2021179
Mohsen Amiri, Alireza Pesarakloo, Masoumeh Najibzadeh, Maryam Kiani , Habitat suitability of the Critically Endangered Lorestan Newt, Neurergus kaiseri (SCHMIDT, 1952) In Southwestern Iran, Journal of Animal Environment, 2019; 11(2): 147-154. magiran.com/p2021179
محسن امیری، مریم کیانی ، علیرضا پسرکلو، معصومه نجیب زاده، "زیستگاه مناسب گونه در معرض خطر انقراض سمندر لرستانی (Neurergus kaiseri)"، فصلنامه محیط زیست جانوری 11، شماره 2 (1398): 147-154. magiran.com/p2021179
Mohsen Amiri, Alireza Pesarakloo, Masoumeh Najibzadeh, Maryam Kiani , "Habitat suitability of the Critically Endangered Lorestan Newt, Neurergus kaiseri (SCHMIDT, 1952) In Southwestern Iran", Journal of Animal Environment 11, no.2 (2019): 147-154. magiran.com/p2021179
محسن امیری، مریم کیانی ، علیرضا پسرکلو، معصومه نجیب زاده، (1398). 'زیستگاه مناسب گونه در معرض خطر انقراض سمندر لرستانی (Neurergus kaiseri)'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(2)، صص.147-154. magiran.com/p2021179
Mohsen Amiri, Alireza Pesarakloo, Masoumeh Najibzadeh, Maryam Kiani , (2019). 'Habitat suitability of the Critically Endangered Lorestan Newt, Neurergus kaiseri (SCHMIDT, 1952) In Southwestern Iran', Journal of Animal Environment, 11(2), pp.147-154. magiran.com/p2021179
محسن امیری؛ مریم کیانی ؛ علیرضا پسرکلو؛ معصومه نجیب زاده. "زیستگاه مناسب گونه در معرض خطر انقراض سمندر لرستانی (Neurergus kaiseri)". فصلنامه محیط زیست جانوری، 11 ،2 ، 1398، 147-154. magiran.com/p2021179
Mohsen Amiri; Alireza Pesarakloo; Masoumeh Najibzadeh; Maryam Kiani . "Habitat suitability of the Critically Endangered Lorestan Newt, Neurergus kaiseri (SCHMIDT, 1952) In Southwestern Iran", Journal of Animal Environment, 11, 2, 2019, 147-154. magiran.com/p2021179
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال