ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریا اکبری، فرزاد غیاثی، محسن علی، (1398). تاثیر سمیت تحت کشنده علف کش (MCPA+ 2,4-D) بر برخی شاخص های خونی و آنزیم های کبدی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(2)، 233-240. magiran.com/p2021181
Paria Akbary, Farzad Ghiasi , Mohsen Ali, (2019). Sub- lethal toxicity effects of 2, 4- D+ MCPA herbicide on some hematological indices and liver enzymes of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, Journal of Animal Environment, 11(2), 233-240. magiran.com/p2021181
پریا اکبری، فرزاد غیاثی، محسن علی، تاثیر سمیت تحت کشنده علف کش (MCPA+ 2,4-D) بر برخی شاخص های خونی و آنزیم های کبدی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). فصلنامه محیط زیست جانوری، 1398؛ 11(2): 233-240. magiran.com/p2021181
Paria Akbary, Farzad Ghiasi , Mohsen Ali, Sub- lethal toxicity effects of 2, 4- D+ MCPA herbicide on some hematological indices and liver enzymes of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, Journal of Animal Environment, 2019; 11(2): 233-240. magiran.com/p2021181
پریا اکبری، فرزاد غیاثی، محسن علی، "تاثیر سمیت تحت کشنده علف کش (MCPA+ 2,4-D) بر برخی شاخص های خونی و آنزیم های کبدی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)"، فصلنامه محیط زیست جانوری 11، شماره 2 (1398): 233-240. magiran.com/p2021181
Paria Akbary, Farzad Ghiasi , Mohsen Ali, "Sub- lethal toxicity effects of 2, 4- D+ MCPA herbicide on some hematological indices and liver enzymes of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss", Journal of Animal Environment 11, no.2 (2019): 233-240. magiran.com/p2021181
پریا اکبری، فرزاد غیاثی، محسن علی، (1398). 'تاثیر سمیت تحت کشنده علف کش (MCPA+ 2,4-D) بر برخی شاخص های خونی و آنزیم های کبدی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(2)، صص.233-240. magiran.com/p2021181
Paria Akbary, Farzad Ghiasi , Mohsen Ali, (2019). 'Sub- lethal toxicity effects of 2, 4- D+ MCPA herbicide on some hematological indices and liver enzymes of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss', Journal of Animal Environment, 11(2), pp.233-240. magiran.com/p2021181
پریا اکبری؛ فرزاد غیاثی؛ محسن علی. "تاثیر سمیت تحت کشنده علف کش (MCPA+ 2,4-D) بر برخی شاخص های خونی و آنزیم های کبدی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)". فصلنامه محیط زیست جانوری، 11 ،2 ، 1398، 233-240. magiran.com/p2021181
Paria Akbary; Farzad Ghiasi ; Mohsen Ali. "Sub- lethal toxicity effects of 2, 4- D+ MCPA herbicide on some hematological indices and liver enzymes of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss", Journal of Animal Environment, 11, 2, 2019, 233-240. magiran.com/p2021181
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال