ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پویا شریفی، مهرزاد مصباح، علی شهریاری، (1398). مطالعه اثر جنسیت بر مقادیر چربی در خون، کبد و عضله ماهی شیربت (Barbus grypus) پرورشی، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(2)، 289-294. magiran.com/p2021184
Pooya Sharifi, Farzad Mesbah, Ali Shahriari , (2019). Effect of sexuality on lipid content in blood, liver and muscle in cultured Barbus grypus, Journal of Animal Environment, 11(2), 289-294. magiran.com/p2021184
پویا شریفی، مهرزاد مصباح، علی شهریاری، مطالعه اثر جنسیت بر مقادیر چربی در خون، کبد و عضله ماهی شیربت (Barbus grypus) پرورشی. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1398؛ 11(2): 289-294. magiran.com/p2021184
Pooya Sharifi, Farzad Mesbah, Ali Shahriari , Effect of sexuality on lipid content in blood, liver and muscle in cultured Barbus grypus, Journal of Animal Environment, 2019; 11(2): 289-294. magiran.com/p2021184
پویا شریفی، مهرزاد مصباح، علی شهریاری، "مطالعه اثر جنسیت بر مقادیر چربی در خون، کبد و عضله ماهی شیربت (Barbus grypus) پرورشی"، فصلنامه محیط زیست جانوری 11، شماره 2 (1398): 289-294. magiran.com/p2021184
Pooya Sharifi, Farzad Mesbah, Ali Shahriari , "Effect of sexuality on lipid content in blood, liver and muscle in cultured Barbus grypus", Journal of Animal Environment 11, no.2 (2019): 289-294. magiran.com/p2021184
پویا شریفی، مهرزاد مصباح، علی شهریاری، (1398). 'مطالعه اثر جنسیت بر مقادیر چربی در خون، کبد و عضله ماهی شیربت (Barbus grypus) پرورشی'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(2)، صص.289-294. magiran.com/p2021184
Pooya Sharifi, Farzad Mesbah, Ali Shahriari , (2019). 'Effect of sexuality on lipid content in blood, liver and muscle in cultured Barbus grypus', Journal of Animal Environment, 11(2), pp.289-294. magiran.com/p2021184
پویا شریفی؛ مهرزاد مصباح؛ علی شهریاری. "مطالعه اثر جنسیت بر مقادیر چربی در خون، کبد و عضله ماهی شیربت (Barbus grypus) پرورشی". فصلنامه محیط زیست جانوری، 11 ،2 ، 1398، 289-294. magiran.com/p2021184
Pooya Sharifi; Farzad Mesbah; Ali Shahriari . "Effect of sexuality on lipid content in blood, liver and muscle in cultured Barbus grypus", Journal of Animal Environment, 11, 2, 2019, 289-294. magiran.com/p2021184
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال