ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مهدی اسماعیلی فرد، سید حسن حافظیان، محسن قلی زاده، رستم عبدالهی آرپناهی، (1398). تجزیه و تحلیل غنی سازی مجموعه های ژنی با استفاده از مطالعه گسترده پویش ژنوم برای شناسایی ژن ها و مسیرهای زیستی مرتبط با دوقلوزایی در گوسفند بلوچی، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 8(2)، 63-80. magiran.com/p2021244
S. M. Esmaeili Fard, S. H. Hafezian , M. Gholizadeh, R. Abdolahi Arpanahi, (2019). Gene set enrichment analysis using genome-wide association study to identify genes and biological pathways associated with twinning in Baluchi sheep, Animal Production Research, 8(2), 63-80. magiran.com/p2021244
سید مهدی اسماعیلی فرد، سید حسن حافظیان، محسن قلی زاده، رستم عبدالهی آرپناهی، تجزیه و تحلیل غنی سازی مجموعه های ژنی با استفاده از مطالعه گسترده پویش ژنوم برای شناسایی ژن ها و مسیرهای زیستی مرتبط با دوقلوزایی در گوسفند بلوچی. فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 1398؛ 8(2): 63-80. magiran.com/p2021244
S. M. Esmaeili Fard, S. H. Hafezian , M. Gholizadeh, R. Abdolahi Arpanahi, Gene set enrichment analysis using genome-wide association study to identify genes and biological pathways associated with twinning in Baluchi sheep, Animal Production Research, 2019; 8(2): 63-80. magiran.com/p2021244
سید مهدی اسماعیلی فرد، سید حسن حافظیان، محسن قلی زاده، رستم عبدالهی آرپناهی، "تجزیه و تحلیل غنی سازی مجموعه های ژنی با استفاده از مطالعه گسترده پویش ژنوم برای شناسایی ژن ها و مسیرهای زیستی مرتبط با دوقلوزایی در گوسفند بلوچی"، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی 8، شماره 2 (1398): 63-80. magiran.com/p2021244
S. M. Esmaeili Fard, S. H. Hafezian , M. Gholizadeh, R. Abdolahi Arpanahi, "Gene set enrichment analysis using genome-wide association study to identify genes and biological pathways associated with twinning in Baluchi sheep", Animal Production Research 8, no.2 (2019): 63-80. magiran.com/p2021244
سید مهدی اسماعیلی فرد، سید حسن حافظیان، محسن قلی زاده، رستم عبدالهی آرپناهی، (1398). 'تجزیه و تحلیل غنی سازی مجموعه های ژنی با استفاده از مطالعه گسترده پویش ژنوم برای شناسایی ژن ها و مسیرهای زیستی مرتبط با دوقلوزایی در گوسفند بلوچی'، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 8(2)، صص.63-80. magiran.com/p2021244
S. M. Esmaeili Fard, S. H. Hafezian , M. Gholizadeh, R. Abdolahi Arpanahi, (2019). 'Gene set enrichment analysis using genome-wide association study to identify genes and biological pathways associated with twinning in Baluchi sheep', Animal Production Research, 8(2), pp.63-80. magiran.com/p2021244
سید مهدی اسماعیلی فرد؛ سید حسن حافظیان؛ محسن قلی زاده؛ رستم عبدالهی آرپناهی. "تجزیه و تحلیل غنی سازی مجموعه های ژنی با استفاده از مطالعه گسترده پویش ژنوم برای شناسایی ژن ها و مسیرهای زیستی مرتبط با دوقلوزایی در گوسفند بلوچی". فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 8 ،2 ، 1398، 63-80. magiran.com/p2021244
S. M. Esmaeili Fard; S. H. Hafezian ; M. Gholizadeh; R. Abdolahi Arpanahi. "Gene set enrichment analysis using genome-wide association study to identify genes and biological pathways associated with twinning in Baluchi sheep", Animal Production Research, 8, 2, 2019, 63-80. magiran.com/p2021244
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال