ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سراج بیتا، مهرزاد مصباح، علی شهریاری، مسعود قربانپور نجف آبادی، (1398). بررسی تاثیر نانوذرات نقره سنتزشده از عصاره جلبک دریایی Sargassum angustifolium بر فلور باکتریایی پوست ماهی کپور معمولی، فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی، 8(1)، 11-18. magiran.com/p2021263
Seraj Bita , Mehrzad Mesbah, Ali Shahryari, Masood Ghorbaanpoor Najafabad, (2019). Investigating the effect of silver nanoparticles synthesized using Sargassum angustifolium on the bacterial flora of common carp skin, Cyprinus carpio, Quarterly Journal of Experimental Animal Biology, 8(1), 11-18. magiran.com/p2021263
سراج بیتا، مهرزاد مصباح، علی شهریاری، مسعود قربانپور نجف آبادی، بررسی تاثیر نانوذرات نقره سنتزشده از عصاره جلبک دریایی Sargassum angustifolium بر فلور باکتریایی پوست ماهی کپور معمولی. فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی، 1398؛ 8(1): 11-18. magiran.com/p2021263
Seraj Bita , Mehrzad Mesbah, Ali Shahryari, Masood Ghorbaanpoor Najafabad, Investigating the effect of silver nanoparticles synthesized using Sargassum angustifolium on the bacterial flora of common carp skin, Cyprinus carpio, Quarterly Journal of Experimental Animal Biology, 2019; 8(1): 11-18. magiran.com/p2021263
سراج بیتا، مهرزاد مصباح، علی شهریاری، مسعود قربانپور نجف آبادی، "بررسی تاثیر نانوذرات نقره سنتزشده از عصاره جلبک دریایی Sargassum angustifolium بر فلور باکتریایی پوست ماهی کپور معمولی"، فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی 8، شماره 1 (1398): 11-18. magiran.com/p2021263
Seraj Bita , Mehrzad Mesbah, Ali Shahryari, Masood Ghorbaanpoor Najafabad, "Investigating the effect of silver nanoparticles synthesized using Sargassum angustifolium on the bacterial flora of common carp skin, Cyprinus carpio", Quarterly Journal of Experimental Animal Biology 8, no.1 (2019): 11-18. magiran.com/p2021263
سراج بیتا، مهرزاد مصباح، علی شهریاری، مسعود قربانپور نجف آبادی، (1398). 'بررسی تاثیر نانوذرات نقره سنتزشده از عصاره جلبک دریایی Sargassum angustifolium بر فلور باکتریایی پوست ماهی کپور معمولی'، فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی، 8(1)، صص.11-18. magiran.com/p2021263
Seraj Bita , Mehrzad Mesbah, Ali Shahryari, Masood Ghorbaanpoor Najafabad, (2019). 'Investigating the effect of silver nanoparticles synthesized using Sargassum angustifolium on the bacterial flora of common carp skin, Cyprinus carpio', Quarterly Journal of Experimental Animal Biology, 8(1), pp.11-18. magiran.com/p2021263
سراج بیتا؛ مهرزاد مصباح؛ علی شهریاری؛ مسعود قربانپور نجف آبادی. "بررسی تاثیر نانوذرات نقره سنتزشده از عصاره جلبک دریایی Sargassum angustifolium بر فلور باکتریایی پوست ماهی کپور معمولی". فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی، 8 ،1 ، 1398، 11-18. magiran.com/p2021263
Seraj Bita ; Mehrzad Mesbah; Ali Shahryari; Masood Ghorbaanpoor Najafabad. "Investigating the effect of silver nanoparticles synthesized using Sargassum angustifolium on the bacterial flora of common carp skin, Cyprinus carpio", Quarterly Journal of Experimental Animal Biology, 8, 1, 2019, 11-18. magiran.com/p2021263
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال