ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامرضا مهدیه نجف آبادی، محمد فضیلتی، علی اصغر پیله وریان، حبیباللهناظم، (1398). استخراج تری پپتید مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین (Ile-Gln-Pro) از اسپیرولینا و بررسی ارتباط ساختار- فعالیت تری پپتیدهای مهارکننده ACE با استفاده از داده های BIOPEP database، فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی، 8(1)، 39-50. magiran.com/p2021266
Gholamreza Mahdieh Najafabady , Mohammad Fazilati, Aliasghar Pilehvarian, Habib Olah Nazem, (2019). Extraction of tripeptide-inhibitor angiotensin converting enzyme (Ile-Gln-Pro) from spirulina and investigate the relationship between the structure and activity of ACE inhibitor tripeptides use of BIOPEP database, Quarterly Journal of Experimental Animal Biology, 8(1), 39-50. magiran.com/p2021266
غلامرضا مهدیه نجف آبادی، محمد فضیلتی، علی اصغر پیله وریان، حبیباللهناظم، استخراج تری پپتید مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین (Ile-Gln-Pro) از اسپیرولینا و بررسی ارتباط ساختار- فعالیت تری پپتیدهای مهارکننده ACE با استفاده از داده های BIOPEP database. فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی، 1398؛ 8(1): 39-50. magiran.com/p2021266
Gholamreza Mahdieh Najafabady , Mohammad Fazilati, Aliasghar Pilehvarian, Habib Olah Nazem, Extraction of tripeptide-inhibitor angiotensin converting enzyme (Ile-Gln-Pro) from spirulina and investigate the relationship between the structure and activity of ACE inhibitor tripeptides use of BIOPEP database, Quarterly Journal of Experimental Animal Biology, 2019; 8(1): 39-50. magiran.com/p2021266
غلامرضا مهدیه نجف آبادی، محمد فضیلتی، علی اصغر پیله وریان، حبیباللهناظم، "استخراج تری پپتید مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین (Ile-Gln-Pro) از اسپیرولینا و بررسی ارتباط ساختار- فعالیت تری پپتیدهای مهارکننده ACE با استفاده از داده های BIOPEP database"، فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی 8، شماره 1 (1398): 39-50. magiran.com/p2021266
Gholamreza Mahdieh Najafabady , Mohammad Fazilati, Aliasghar Pilehvarian, Habib Olah Nazem, "Extraction of tripeptide-inhibitor angiotensin converting enzyme (Ile-Gln-Pro) from spirulina and investigate the relationship between the structure and activity of ACE inhibitor tripeptides use of BIOPEP database", Quarterly Journal of Experimental Animal Biology 8, no.1 (2019): 39-50. magiran.com/p2021266
غلامرضا مهدیه نجف آبادی، محمد فضیلتی، علی اصغر پیله وریان، حبیباللهناظم، (1398). 'استخراج تری پپتید مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین (Ile-Gln-Pro) از اسپیرولینا و بررسی ارتباط ساختار- فعالیت تری پپتیدهای مهارکننده ACE با استفاده از داده های BIOPEP database'، فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی، 8(1)، صص.39-50. magiran.com/p2021266
Gholamreza Mahdieh Najafabady , Mohammad Fazilati, Aliasghar Pilehvarian, Habib Olah Nazem, (2019). 'Extraction of tripeptide-inhibitor angiotensin converting enzyme (Ile-Gln-Pro) from spirulina and investigate the relationship between the structure and activity of ACE inhibitor tripeptides use of BIOPEP database', Quarterly Journal of Experimental Animal Biology, 8(1), pp.39-50. magiran.com/p2021266
غلامرضا مهدیه نجف آبادی؛ محمد فضیلتی؛ علی اصغر پیله وریان؛ حبیباللهناظم. "استخراج تری پپتید مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین (Ile-Gln-Pro) از اسپیرولینا و بررسی ارتباط ساختار- فعالیت تری پپتیدهای مهارکننده ACE با استفاده از داده های BIOPEP database". فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی، 8 ،1 ، 1398، 39-50. magiran.com/p2021266
Gholamreza Mahdieh Najafabady ; Mohammad Fazilati; Aliasghar Pilehvarian; Habib Olah Nazem. "Extraction of tripeptide-inhibitor angiotensin converting enzyme (Ile-Gln-Pro) from spirulina and investigate the relationship between the structure and activity of ACE inhibitor tripeptides use of BIOPEP database", Quarterly Journal of Experimental Animal Biology, 8, 1, 2019, 39-50. magiran.com/p2021266
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال