ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه چهاراقران، شهناز طباطبایی، (1398). بررسی ارتباط بین سطح ریسک ارگونومیکی و تنیدگی شغلی در کارکنان یک کارخانه تولید مواد غذایی، مجله ارگونومی، 7(1)، 28-36. magiran.com/p2021278
Fatemeh Chahraghran, Shahnaz Tabatabaei, (2019). Study of the Relationship Between Ergonomic Risk Level and Job Stress in the Employees of a Food Production Plant, Journal of Ergonomics, 7(1), 28-36. magiran.com/p2021278
فاطمه چهاراقران، شهناز طباطبایی، بررسی ارتباط بین سطح ریسک ارگونومیکی و تنیدگی شغلی در کارکنان یک کارخانه تولید مواد غذایی. مجله ارگونومی، 1398؛ 7(1): 28-36. magiran.com/p2021278
Fatemeh Chahraghran, Shahnaz Tabatabaei, Study of the Relationship Between Ergonomic Risk Level and Job Stress in the Employees of a Food Production Plant, Journal of Ergonomics, 2019; 7(1): 28-36. magiran.com/p2021278
فاطمه چهاراقران، شهناز طباطبایی، "بررسی ارتباط بین سطح ریسک ارگونومیکی و تنیدگی شغلی در کارکنان یک کارخانه تولید مواد غذایی"، مجله ارگونومی 7، شماره 1 (1398): 28-36. magiran.com/p2021278
Fatemeh Chahraghran, Shahnaz Tabatabaei, "Study of the Relationship Between Ergonomic Risk Level and Job Stress in the Employees of a Food Production Plant", Journal of Ergonomics 7, no.1 (2019): 28-36. magiran.com/p2021278
فاطمه چهاراقران، شهناز طباطبایی، (1398). 'بررسی ارتباط بین سطح ریسک ارگونومیکی و تنیدگی شغلی در کارکنان یک کارخانه تولید مواد غذایی'، مجله ارگونومی، 7(1)، صص.28-36. magiran.com/p2021278
Fatemeh Chahraghran, Shahnaz Tabatabaei, (2019). 'Study of the Relationship Between Ergonomic Risk Level and Job Stress in the Employees of a Food Production Plant', Journal of Ergonomics, 7(1), pp.28-36. magiran.com/p2021278
فاطمه چهاراقران؛ شهناز طباطبایی. "بررسی ارتباط بین سطح ریسک ارگونومیکی و تنیدگی شغلی در کارکنان یک کارخانه تولید مواد غذایی". مجله ارگونومی، 7 ،1 ، 1398، 28-36. magiran.com/p2021278
Fatemeh Chahraghran; Shahnaz Tabatabaei. "Study of the Relationship Between Ergonomic Risk Level and Job Stress in the Employees of a Food Production Plant", Journal of Ergonomics, 7, 1, 2019, 28-36. magiran.com/p2021278
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال