ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فخرالدین احمدی، ایرج علی محمدی، جمیله ابوالقاسمی، کاظم رحمانی، (1398). بررسی اثرات روانی و فیزیولوژیکی ناشی از مواجهه مزمن با صدا در یک صنعت خودرو سازی، مجله ارگونومی، 7(1)، 54-62. magiran.com/p2021281
Iraj Alimohammad, Jamileh Abolaghasemi, Kazem Rahmani, Fakhradin Ahmadi, (2019). A Study of Mental and Physiological Effects of Chronic Exposure to Noise in an Automotive Industry, Journal of Ergonomics, 7(1), 54-62. magiran.com/p2021281
فخرالدین احمدی، ایرج علی محمدی، جمیله ابوالقاسمی، کاظم رحمانی، بررسی اثرات روانی و فیزیولوژیکی ناشی از مواجهه مزمن با صدا در یک صنعت خودرو سازی. مجله ارگونومی، 1398؛ 7(1): 54-62. magiran.com/p2021281
Iraj Alimohammad, Jamileh Abolaghasemi, Kazem Rahmani, Fakhradin Ahmadi, A Study of Mental and Physiological Effects of Chronic Exposure to Noise in an Automotive Industry, Journal of Ergonomics, 2019; 7(1): 54-62. magiran.com/p2021281
فخرالدین احمدی، ایرج علی محمدی، جمیله ابوالقاسمی، کاظم رحمانی، "بررسی اثرات روانی و فیزیولوژیکی ناشی از مواجهه مزمن با صدا در یک صنعت خودرو سازی"، مجله ارگونومی 7، شماره 1 (1398): 54-62. magiran.com/p2021281
Iraj Alimohammad, Jamileh Abolaghasemi, Kazem Rahmani, Fakhradin Ahmadi, "A Study of Mental and Physiological Effects of Chronic Exposure to Noise in an Automotive Industry", Journal of Ergonomics 7, no.1 (2019): 54-62. magiran.com/p2021281
فخرالدین احمدی، ایرج علی محمدی، جمیله ابوالقاسمی، کاظم رحمانی، (1398). 'بررسی اثرات روانی و فیزیولوژیکی ناشی از مواجهه مزمن با صدا در یک صنعت خودرو سازی'، مجله ارگونومی، 7(1)، صص.54-62. magiran.com/p2021281
Iraj Alimohammad, Jamileh Abolaghasemi, Kazem Rahmani, Fakhradin Ahmadi, (2019). 'A Study of Mental and Physiological Effects of Chronic Exposure to Noise in an Automotive Industry', Journal of Ergonomics, 7(1), pp.54-62. magiran.com/p2021281
فخرالدین احمدی؛ ایرج علی محمدی؛ جمیله ابوالقاسمی؛ کاظم رحمانی. "بررسی اثرات روانی و فیزیولوژیکی ناشی از مواجهه مزمن با صدا در یک صنعت خودرو سازی". مجله ارگونومی، 7 ،1 ، 1398، 54-62. magiran.com/p2021281
Iraj Alimohammad; Jamileh Abolaghasemi; Kazem Rahmani; Fakhradin Ahmadi. "A Study of Mental and Physiological Effects of Chronic Exposure to Noise in an Automotive Industry", Journal of Ergonomics, 7, 1, 2019, 54-62. magiran.com/p2021281
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال