ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرهاد امیری، شهلا علیاری، هنگامه حبیبی، سید امیر حسین پیشگویی، (1398). مقایسه ی تاثیر آموزش به روش بازی و سخنرانی بر میزان یادگیری و یادآوری داروهای ترالی احیا در پرستاران بیمارستان های منتخب نظامی، مجله علوم مراقبتی نظامی، 6(1)، 8-15. magiran.com/p2021303
Seyed Amirhossein Pishgoye, (2019). A Comparative Study on the Effect of Game and Speech Training on Nurses' Learning and Reminder of Emergency Trailer Drugs in Selected Military Hospitals, Journal of Military Caring Sciences, 6(1), 8-15. magiran.com/p2021303
فرهاد امیری، شهلا علیاری، هنگامه حبیبی، سید امیر حسین پیشگویی، مقایسه ی تاثیر آموزش به روش بازی و سخنرانی بر میزان یادگیری و یادآوری داروهای ترالی احیا در پرستاران بیمارستان های منتخب نظامی. مجله علوم مراقبتی نظامی، 1398؛ 6(1): 8-15. magiran.com/p2021303
Seyed Amirhossein Pishgoye, A Comparative Study on the Effect of Game and Speech Training on Nurses' Learning and Reminder of Emergency Trailer Drugs in Selected Military Hospitals, Journal of Military Caring Sciences, 2019; 6(1): 8-15. magiran.com/p2021303
فرهاد امیری، شهلا علیاری، هنگامه حبیبی، سید امیر حسین پیشگویی، "مقایسه ی تاثیر آموزش به روش بازی و سخنرانی بر میزان یادگیری و یادآوری داروهای ترالی احیا در پرستاران بیمارستان های منتخب نظامی"، مجله علوم مراقبتی نظامی 6، شماره 1 (1398): 8-15. magiran.com/p2021303
Seyed Amirhossein Pishgoye, "A Comparative Study on the Effect of Game and Speech Training on Nurses' Learning and Reminder of Emergency Trailer Drugs in Selected Military Hospitals", Journal of Military Caring Sciences 6, no.1 (2019): 8-15. magiran.com/p2021303
فرهاد امیری، شهلا علیاری، هنگامه حبیبی، سید امیر حسین پیشگویی، (1398). 'مقایسه ی تاثیر آموزش به روش بازی و سخنرانی بر میزان یادگیری و یادآوری داروهای ترالی احیا در پرستاران بیمارستان های منتخب نظامی'، مجله علوم مراقبتی نظامی، 6(1)، صص.8-15. magiran.com/p2021303
Seyed Amirhossein Pishgoye, (2019). 'A Comparative Study on the Effect of Game and Speech Training on Nurses' Learning and Reminder of Emergency Trailer Drugs in Selected Military Hospitals', Journal of Military Caring Sciences, 6(1), pp.8-15. magiran.com/p2021303
فرهاد امیری؛ شهلا علیاری؛ هنگامه حبیبی؛ سید امیر حسین پیشگویی. "مقایسه ی تاثیر آموزش به روش بازی و سخنرانی بر میزان یادگیری و یادآوری داروهای ترالی احیا در پرستاران بیمارستان های منتخب نظامی". مجله علوم مراقبتی نظامی، 6 ،1 ، 1398، 8-15. magiran.com/p2021303
Seyed Amirhossein Pishgoye. "A Comparative Study on the Effect of Game and Speech Training on Nurses' Learning and Reminder of Emergency Trailer Drugs in Selected Military Hospitals", Journal of Military Caring Sciences, 6, 1, 2019, 8-15. magiran.com/p2021303
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال