ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طیبه شهمیرزادی، (1397). ارزیابی بروندادهای علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایگاه استنادی اسکوپوس، مجله علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی، 1(2)، 11-28. magiran.com/p2021333
Tayebeh Shahmirzadi , (2019). Evaluation of scientific outputs of Agricultural Research Education and Extension Organization, (AREEO) indexed in Scopus until 2015, Journal of Agricultural Information Science and Technology, 1(2), 11-28. magiran.com/p2021333
طیبه شهمیرزادی، ارزیابی بروندادهای علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایگاه استنادی اسکوپوس. مجله علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی، 1397؛ 1(2): 11-28. magiran.com/p2021333
Tayebeh Shahmirzadi , Evaluation of scientific outputs of Agricultural Research Education and Extension Organization, (AREEO) indexed in Scopus until 2015, Journal of Agricultural Information Science and Technology, 2019; 1(2): 11-28. magiran.com/p2021333
طیبه شهمیرزادی، "ارزیابی بروندادهای علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایگاه استنادی اسکوپوس"، مجله علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی 1، شماره 2 (1397): 11-28. magiran.com/p2021333
Tayebeh Shahmirzadi , "Evaluation of scientific outputs of Agricultural Research Education and Extension Organization, (AREEO) indexed in Scopus until 2015", Journal of Agricultural Information Science and Technology 1, no.2 (2019): 11-28. magiran.com/p2021333
طیبه شهمیرزادی، (1397). 'ارزیابی بروندادهای علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایگاه استنادی اسکوپوس'، مجله علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی، 1(2)، صص.11-28. magiran.com/p2021333
Tayebeh Shahmirzadi , (2019). 'Evaluation of scientific outputs of Agricultural Research Education and Extension Organization, (AREEO) indexed in Scopus until 2015', Journal of Agricultural Information Science and Technology, 1(2), pp.11-28. magiran.com/p2021333
طیبه شهمیرزادی. "ارزیابی بروندادهای علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایگاه استنادی اسکوپوس". مجله علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی، 1 ،2 ، 1397، 11-28. magiran.com/p2021333
Tayebeh Shahmirzadi . "Evaluation of scientific outputs of Agricultural Research Education and Extension Organization, (AREEO) indexed in Scopus until 2015", Journal of Agricultural Information Science and Technology, 1, 2, 2019, 11-28. magiran.com/p2021333
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال