ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه عسکری بزایه، زهرا یوسفی، (1397). اطلاعاتی شدن صنعت کشاورزی و دلالت های آن در کشور چین، مجله علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی، 1(2)، 29-43. magiran.com/p2021334
Fatemeh Askari Bozayeh , Zahra Yousefi, (2019). Informatization of agricultural industry and its implications in China, Journal of Agricultural Information Science and Technology, 1(2), 29-43. magiran.com/p2021334
فاطمه عسکری بزایه، زهرا یوسفی، اطلاعاتی شدن صنعت کشاورزی و دلالت های آن در کشور چین. مجله علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی، 1397؛ 1(2): 29-43. magiran.com/p2021334
Fatemeh Askari Bozayeh , Zahra Yousefi, Informatization of agricultural industry and its implications in China, Journal of Agricultural Information Science and Technology, 2019; 1(2): 29-43. magiran.com/p2021334
فاطمه عسکری بزایه، زهرا یوسفی، "اطلاعاتی شدن صنعت کشاورزی و دلالت های آن در کشور چین"، مجله علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی 1، شماره 2 (1397): 29-43. magiran.com/p2021334
Fatemeh Askari Bozayeh , Zahra Yousefi, "Informatization of agricultural industry and its implications in China", Journal of Agricultural Information Science and Technology 1, no.2 (2019): 29-43. magiran.com/p2021334
فاطمه عسکری بزایه، زهرا یوسفی، (1397). 'اطلاعاتی شدن صنعت کشاورزی و دلالت های آن در کشور چین'، مجله علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی، 1(2)، صص.29-43. magiran.com/p2021334
Fatemeh Askari Bozayeh , Zahra Yousefi, (2019). 'Informatization of agricultural industry and its implications in China', Journal of Agricultural Information Science and Technology, 1(2), pp.29-43. magiran.com/p2021334
فاطمه عسکری بزایه؛ زهرا یوسفی. "اطلاعاتی شدن صنعت کشاورزی و دلالت های آن در کشور چین". مجله علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی، 1 ،2 ، 1397، 29-43. magiran.com/p2021334
Fatemeh Askari Bozayeh ; Zahra Yousefi. "Informatization of agricultural industry and its implications in China", Journal of Agricultural Information Science and Technology, 1, 2, 2019, 29-43. magiran.com/p2021334
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال