ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهرزاد غالیان، امیر زال پور، (1398). شناسایی عوامل موفقیت یادگیری الکترونیکی مورد مطالعه : دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 10(2)، 135-143. magiran.com/p2021344
Shahrzad Ghalyan, Amir Zalpour , (2019). Identifying Factors of Success in E-Learning Case Study: Physical Education Students at Shahid Chamran University of Ahvaz, Educational Developement of Jundishapur, 10(2), 135-143. magiran.com/p2021344
شهرزاد غالیان، امیر زال پور، شناسایی عوامل موفقیت یادگیری الکترونیکی مورد مطالعه : دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1398؛ 10(2): 135-143. magiran.com/p2021344
Shahrzad Ghalyan, Amir Zalpour , Identifying Factors of Success in E-Learning Case Study: Physical Education Students at Shahid Chamran University of Ahvaz, Educational Developement of Jundishapur, 2019; 10(2): 135-143. magiran.com/p2021344
شهرزاد غالیان، امیر زال پور، "شناسایی عوامل موفقیت یادگیری الکترونیکی مورد مطالعه : دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 10، شماره 2 (1398): 135-143. magiran.com/p2021344
Shahrzad Ghalyan, Amir Zalpour , "Identifying Factors of Success in E-Learning Case Study: Physical Education Students at Shahid Chamran University of Ahvaz", Educational Developement of Jundishapur 10, no.2 (2019): 135-143. magiran.com/p2021344
شهرزاد غالیان، امیر زال پور، (1398). 'شناسایی عوامل موفقیت یادگیری الکترونیکی مورد مطالعه : دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 10(2)، صص.135-143. magiran.com/p2021344
Shahrzad Ghalyan, Amir Zalpour , (2019). 'Identifying Factors of Success in E-Learning Case Study: Physical Education Students at Shahid Chamran University of Ahvaz', Educational Developement of Jundishapur, 10(2), pp.135-143. magiran.com/p2021344
شهرزاد غالیان؛ امیر زال پور. "شناسایی عوامل موفقیت یادگیری الکترونیکی مورد مطالعه : دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 10 ،2 ، 1398، 135-143. magiran.com/p2021344
Shahrzad Ghalyan; Amir Zalpour . "Identifying Factors of Success in E-Learning Case Study: Physical Education Students at Shahid Chamran University of Ahvaz", Educational Developement of Jundishapur, 10, 2, 2019, 135-143. magiran.com/p2021344
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال