ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی قره، مرتضی رضایی صوفی، ناصر زردی، (1398). تاثیر الگوی برنامه ریزی شده رفتار تمرینی جهت پایبندی به فعالیت ورزش همگانی به منظور افزایش سلامت دانشجویان، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 10(2)، 54-66. magiran.com/p2021351
Mohammad Ali Gharah, Mortza Rezaee Sofi, Naser Zardi , (2019). The Effectiveness of Planned Pattern of Training Behavior in order to Adhere to General Sport Activities to Improve the Students’ Health, Educational Developement of Jundishapur, 10(2), 54-66. magiran.com/p2021351
محمدعلی قره، مرتضی رضایی صوفی، ناصر زردی، تاثیر الگوی برنامه ریزی شده رفتار تمرینی جهت پایبندی به فعالیت ورزش همگانی به منظور افزایش سلامت دانشجویان. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1398؛ 10(2): 54-66. magiran.com/p2021351
Mohammad Ali Gharah, Mortza Rezaee Sofi, Naser Zardi , The Effectiveness of Planned Pattern of Training Behavior in order to Adhere to General Sport Activities to Improve the Students’ Health, Educational Developement of Jundishapur, 2019; 10(2): 54-66. magiran.com/p2021351
محمدعلی قره، مرتضی رضایی صوفی، ناصر زردی، "تاثیر الگوی برنامه ریزی شده رفتار تمرینی جهت پایبندی به فعالیت ورزش همگانی به منظور افزایش سلامت دانشجویان"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 10، شماره 2 (1398): 54-66. magiran.com/p2021351
Mohammad Ali Gharah, Mortza Rezaee Sofi, Naser Zardi , "The Effectiveness of Planned Pattern of Training Behavior in order to Adhere to General Sport Activities to Improve the Students’ Health", Educational Developement of Jundishapur 10, no.2 (2019): 54-66. magiran.com/p2021351
محمدعلی قره، مرتضی رضایی صوفی، ناصر زردی، (1398). 'تاثیر الگوی برنامه ریزی شده رفتار تمرینی جهت پایبندی به فعالیت ورزش همگانی به منظور افزایش سلامت دانشجویان'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 10(2)، صص.54-66. magiran.com/p2021351
Mohammad Ali Gharah, Mortza Rezaee Sofi, Naser Zardi , (2019). 'The Effectiveness of Planned Pattern of Training Behavior in order to Adhere to General Sport Activities to Improve the Students’ Health', Educational Developement of Jundishapur, 10(2), pp.54-66. magiran.com/p2021351
محمدعلی قره؛ مرتضی رضایی صوفی؛ ناصر زردی. "تاثیر الگوی برنامه ریزی شده رفتار تمرینی جهت پایبندی به فعالیت ورزش همگانی به منظور افزایش سلامت دانشجویان". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 10 ،2 ، 1398، 54-66. magiran.com/p2021351
Mohammad Ali Gharah; Mortza Rezaee Sofi; Naser Zardi . "The Effectiveness of Planned Pattern of Training Behavior in order to Adhere to General Sport Activities to Improve the Students’ Health", Educational Developement of Jundishapur, 10, 2, 2019, 54-66. magiran.com/p2021351
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال