ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد بیاتی، علیرضا قاسمی زاد، عبدالمحمد طاهری، (1398). بررسی علل بازدارنده اجرای مدیریت غیرمتمرکز در ادارات آموزش و پرورش شهرستان های غرب استان اصفهان با رویکرد نظریه داده بنیاد، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 10(2)، 67-78. magiran.com/p2021352
Ahmad Bayati, Alireza Ghasemizad , Abdol Mohammad Taheri, (2019). Investigating the Causes of hindering the Implementation of Decentralized Management in Educational Offices in Western Counties of Isfahan Province with the Approach of the Foundation Data Theory, Educational Developement of Jundishapur, 10(2), 67-78. magiran.com/p2021352
احمد بیاتی، علیرضا قاسمی زاد، عبدالمحمد طاهری، بررسی علل بازدارنده اجرای مدیریت غیرمتمرکز در ادارات آموزش و پرورش شهرستان های غرب استان اصفهان با رویکرد نظریه داده بنیاد. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1398؛ 10(2): 67-78. magiran.com/p2021352
Ahmad Bayati, Alireza Ghasemizad , Abdol Mohammad Taheri, Investigating the Causes of hindering the Implementation of Decentralized Management in Educational Offices in Western Counties of Isfahan Province with the Approach of the Foundation Data Theory, Educational Developement of Jundishapur, 2019; 10(2): 67-78. magiran.com/p2021352
احمد بیاتی، علیرضا قاسمی زاد، عبدالمحمد طاهری، "بررسی علل بازدارنده اجرای مدیریت غیرمتمرکز در ادارات آموزش و پرورش شهرستان های غرب استان اصفهان با رویکرد نظریه داده بنیاد"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 10، شماره 2 (1398): 67-78. magiran.com/p2021352
Ahmad Bayati, Alireza Ghasemizad , Abdol Mohammad Taheri, "Investigating the Causes of hindering the Implementation of Decentralized Management in Educational Offices in Western Counties of Isfahan Province with the Approach of the Foundation Data Theory", Educational Developement of Jundishapur 10, no.2 (2019): 67-78. magiran.com/p2021352
احمد بیاتی، علیرضا قاسمی زاد، عبدالمحمد طاهری، (1398). 'بررسی علل بازدارنده اجرای مدیریت غیرمتمرکز در ادارات آموزش و پرورش شهرستان های غرب استان اصفهان با رویکرد نظریه داده بنیاد'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 10(2)، صص.67-78. magiran.com/p2021352
Ahmad Bayati, Alireza Ghasemizad , Abdol Mohammad Taheri, (2019). 'Investigating the Causes of hindering the Implementation of Decentralized Management in Educational Offices in Western Counties of Isfahan Province with the Approach of the Foundation Data Theory', Educational Developement of Jundishapur, 10(2), pp.67-78. magiran.com/p2021352
احمد بیاتی؛ علیرضا قاسمی زاد؛ عبدالمحمد طاهری. "بررسی علل بازدارنده اجرای مدیریت غیرمتمرکز در ادارات آموزش و پرورش شهرستان های غرب استان اصفهان با رویکرد نظریه داده بنیاد". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 10 ،2 ، 1398، 67-78. magiran.com/p2021352
Ahmad Bayati; Alireza Ghasemizad ; Abdol Mohammad Taheri. "Investigating the Causes of hindering the Implementation of Decentralized Management in Educational Offices in Western Counties of Isfahan Province with the Approach of the Foundation Data Theory", Educational Developement of Jundishapur, 10, 2, 2019, 67-78. magiran.com/p2021352
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال