ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریده همتی، هوشنگ جدیدی، یحیی یاراحمدی، مریم اکبری، (1398). تدوین مدل اشتیاق تحصیلی برمبنای راهبردهای یادگیری و آگاهی فرا شناختی با میانجی گری باورهای انگیزشی، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 10(2)، 125-140. magiran.com/p2021357
Farideh Hemati , Hoshang Jadidi, Yahya Yarahmadi, Maryam Akbari, (2019). Formation of an Educational Passion Model Based on Learning Strategies and Meta-Cognitive Awareness by Interacting Motivational Beliefs, Educational Developement of Jundishapur, 10(2), 125-140. magiran.com/p2021357
فریده همتی، هوشنگ جدیدی، یحیی یاراحمدی، مریم اکبری، تدوین مدل اشتیاق تحصیلی برمبنای راهبردهای یادگیری و آگاهی فرا شناختی با میانجی گری باورهای انگیزشی. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1398؛ 10(2): 125-140. magiran.com/p2021357
Farideh Hemati , Hoshang Jadidi, Yahya Yarahmadi, Maryam Akbari, Formation of an Educational Passion Model Based on Learning Strategies and Meta-Cognitive Awareness by Interacting Motivational Beliefs, Educational Developement of Jundishapur, 2019; 10(2): 125-140. magiran.com/p2021357
فریده همتی، هوشنگ جدیدی، یحیی یاراحمدی، مریم اکبری، "تدوین مدل اشتیاق تحصیلی برمبنای راهبردهای یادگیری و آگاهی فرا شناختی با میانجی گری باورهای انگیزشی"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 10، شماره 2 (1398): 125-140. magiran.com/p2021357
Farideh Hemati , Hoshang Jadidi, Yahya Yarahmadi, Maryam Akbari, "Formation of an Educational Passion Model Based on Learning Strategies and Meta-Cognitive Awareness by Interacting Motivational Beliefs", Educational Developement of Jundishapur 10, no.2 (2019): 125-140. magiran.com/p2021357
فریده همتی، هوشنگ جدیدی، یحیی یاراحمدی، مریم اکبری، (1398). 'تدوین مدل اشتیاق تحصیلی برمبنای راهبردهای یادگیری و آگاهی فرا شناختی با میانجی گری باورهای انگیزشی'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 10(2)، صص.125-140. magiran.com/p2021357
Farideh Hemati , Hoshang Jadidi, Yahya Yarahmadi, Maryam Akbari, (2019). 'Formation of an Educational Passion Model Based on Learning Strategies and Meta-Cognitive Awareness by Interacting Motivational Beliefs', Educational Developement of Jundishapur, 10(2), pp.125-140. magiran.com/p2021357
فریده همتی؛ هوشنگ جدیدی؛ یحیی یاراحمدی؛ مریم اکبری. "تدوین مدل اشتیاق تحصیلی برمبنای راهبردهای یادگیری و آگاهی فرا شناختی با میانجی گری باورهای انگیزشی". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 10 ،2 ، 1398، 125-140. magiran.com/p2021357
Farideh Hemati ; Hoshang Jadidi; Yahya Yarahmadi; Maryam Akbari. "Formation of an Educational Passion Model Based on Learning Strategies and Meta-Cognitive Awareness by Interacting Motivational Beliefs", Educational Developement of Jundishapur, 10, 2, 2019, 125-140. magiran.com/p2021357
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال