ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد آقامحمدی ، جلیل هاشمی، (1397). تحلیل استنادی مقالات منتشر شده دوفصلنامه اسلام و مدیریت طی سال های 1391 تا 1396، نشریه اسلام و مدیریت، 7(13)، 161-177. magiran.com/p2021427
Javad Aghamohamadi , jahil hashemi, (2018). Citation analysis of the published articles of the two terms of Islam and management during 1391 to 1396, Semi-annual Journal of Islam and Management, 7(13), 161-177. magiran.com/p2021427
جواد آقامحمدی ، جلیل هاشمی، تحلیل استنادی مقالات منتشر شده دوفصلنامه اسلام و مدیریت طی سال های 1391 تا 1396. نشریه اسلام و مدیریت، 1397؛ 7(13): 161-177. magiran.com/p2021427
Javad Aghamohamadi , jahil hashemi, Citation analysis of the published articles of the two terms of Islam and management during 1391 to 1396, Semi-annual Journal of Islam and Management, 2018; 7(13): 161-177. magiran.com/p2021427
جواد آقامحمدی ، جلیل هاشمی، "تحلیل استنادی مقالات منتشر شده دوفصلنامه اسلام و مدیریت طی سال های 1391 تا 1396"، نشریه اسلام و مدیریت 7، شماره 13 (1397): 161-177. magiran.com/p2021427
Javad Aghamohamadi , jahil hashemi, "Citation analysis of the published articles of the two terms of Islam and management during 1391 to 1396", Semi-annual Journal of Islam and Management 7, no.13 (2018): 161-177. magiran.com/p2021427
جواد آقامحمدی ، جلیل هاشمی، (1397). 'تحلیل استنادی مقالات منتشر شده دوفصلنامه اسلام و مدیریت طی سال های 1391 تا 1396'، نشریه اسلام و مدیریت، 7(13)، صص.161-177. magiran.com/p2021427
Javad Aghamohamadi , jahil hashemi, (2018). 'Citation analysis of the published articles of the two terms of Islam and management during 1391 to 1396', Semi-annual Journal of Islam and Management, 7(13), pp.161-177. magiran.com/p2021427
جواد آقامحمدی ؛ جلیل هاشمی. "تحلیل استنادی مقالات منتشر شده دوفصلنامه اسلام و مدیریت طی سال های 1391 تا 1396". نشریه اسلام و مدیریت، 7 ،13 ، 1397، 161-177. magiran.com/p2021427
Javad Aghamohamadi ; jahil hashemi. "Citation analysis of the published articles of the two terms of Islam and management during 1391 to 1396", Semi-annual Journal of Islam and Management, 7, 13, 2018, 161-177. magiran.com/p2021427
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال