ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته فلاح، سیدعلی مرتضوی ، فریده طباطبایی، (1398). بررسی خواص پروبیوتیکیباکتری لاکتوباسیلوس برویس سویهPML1 بر پایه توانایی چسبندگی آن به سلول های اپیتلیال روده، مجله میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی، 5(1)، 41-53. magiran.com/p2021443
Ali Mortezavi, (2019). Evaluation of probiotic properties of Lactobacillus brevis strain PML1 Based on the ability to adhesion to the epithelial cells of intestine, Journal of Applied Microbiology in food industry, 5(1), 41-53. magiran.com/p2021443
فرشته فلاح، سیدعلی مرتضوی ، فریده طباطبایی، بررسی خواص پروبیوتیکیباکتری لاکتوباسیلوس برویس سویهPML1 بر پایه توانایی چسبندگی آن به سلول های اپیتلیال روده. مجله میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی، 1398؛ 5(1): 41-53. magiran.com/p2021443
Ali Mortezavi, Evaluation of probiotic properties of Lactobacillus brevis strain PML1 Based on the ability to adhesion to the epithelial cells of intestine, Journal of Applied Microbiology in food industry, 2019; 5(1): 41-53. magiran.com/p2021443
فرشته فلاح، سیدعلی مرتضوی ، فریده طباطبایی، "بررسی خواص پروبیوتیکیباکتری لاکتوباسیلوس برویس سویهPML1 بر پایه توانایی چسبندگی آن به سلول های اپیتلیال روده"، مجله میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی 5، شماره 1 (1398): 41-53. magiran.com/p2021443
Ali Mortezavi, "Evaluation of probiotic properties of Lactobacillus brevis strain PML1 Based on the ability to adhesion to the epithelial cells of intestine", Journal of Applied Microbiology in food industry 5, no.1 (2019): 41-53. magiran.com/p2021443
فرشته فلاح، سیدعلی مرتضوی ، فریده طباطبایی، (1398). 'بررسی خواص پروبیوتیکیباکتری لاکتوباسیلوس برویس سویهPML1 بر پایه توانایی چسبندگی آن به سلول های اپیتلیال روده'، مجله میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی، 5(1)، صص.41-53. magiran.com/p2021443
Ali Mortezavi, (2019). 'Evaluation of probiotic properties of Lactobacillus brevis strain PML1 Based on the ability to adhesion to the epithelial cells of intestine', Journal of Applied Microbiology in food industry, 5(1), pp.41-53. magiran.com/p2021443
فرشته فلاح؛ سیدعلی مرتضوی ؛ فریده طباطبایی. "بررسی خواص پروبیوتیکیباکتری لاکتوباسیلوس برویس سویهPML1 بر پایه توانایی چسبندگی آن به سلول های اپیتلیال روده". مجله میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی، 5 ،1 ، 1398، 41-53. magiran.com/p2021443
Ali Mortezavi. "Evaluation of probiotic properties of Lactobacillus brevis strain PML1 Based on the ability to adhesion to the epithelial cells of intestine", Journal of Applied Microbiology in food industry, 5, 1, 2019, 41-53. magiran.com/p2021443
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال