ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صفیه مهری نژاد، عزیز رضاپور، وحید علی پور، نرگس حکیمی، رضا جهانگیری، شیما نیک جو، ارسلان غلامی، (1397). تحلیل حاشیه سود واحدهای عملیاتی در یک بیمارستان آموزشی منتخب، فصلنامه پژوهش های سلامت محور، 4(3)، 219-232. magiran.com/p2021508
Safieh Mehrinezhad, Aziz Rezapour, Vahid Alipour, Narges Hakimi, Shima Nikjoo, Reza Jahangiri, Arsalan Gholami, (2018). Profit Margin Analysis of Operational Units in a Selected Educational Hospital, Journal of Health Based Research, 4(3), 219-232. magiran.com/p2021508
صفیه مهری نژاد، عزیز رضاپور، وحید علی پور، نرگس حکیمی، رضا جهانگیری، شیما نیک جو، ارسلان غلامی، تحلیل حاشیه سود واحدهای عملیاتی در یک بیمارستان آموزشی منتخب. فصلنامه پژوهش های سلامت محور، 1397؛ 4(3): 219-232. magiran.com/p2021508
Safieh Mehrinezhad, Aziz Rezapour, Vahid Alipour, Narges Hakimi, Shima Nikjoo, Reza Jahangiri, Arsalan Gholami, Profit Margin Analysis of Operational Units in a Selected Educational Hospital, Journal of Health Based Research, 2018; 4(3): 219-232. magiran.com/p2021508
صفیه مهری نژاد، عزیز رضاپور، وحید علی پور، نرگس حکیمی، رضا جهانگیری، شیما نیک جو، ارسلان غلامی، "تحلیل حاشیه سود واحدهای عملیاتی در یک بیمارستان آموزشی منتخب"، فصلنامه پژوهش های سلامت محور 4، شماره 3 (1397): 219-232. magiran.com/p2021508
Safieh Mehrinezhad, Aziz Rezapour, Vahid Alipour, Narges Hakimi, Shima Nikjoo, Reza Jahangiri, Arsalan Gholami, "Profit Margin Analysis of Operational Units in a Selected Educational Hospital", Journal of Health Based Research 4, no.3 (2018): 219-232. magiran.com/p2021508
صفیه مهری نژاد، عزیز رضاپور، وحید علی پور، نرگس حکیمی، رضا جهانگیری، شیما نیک جو، ارسلان غلامی، (1397). 'تحلیل حاشیه سود واحدهای عملیاتی در یک بیمارستان آموزشی منتخب'، فصلنامه پژوهش های سلامت محور، 4(3)، صص.219-232. magiran.com/p2021508
Safieh Mehrinezhad, Aziz Rezapour, Vahid Alipour, Narges Hakimi, Shima Nikjoo, Reza Jahangiri, Arsalan Gholami, (2018). 'Profit Margin Analysis of Operational Units in a Selected Educational Hospital', Journal of Health Based Research, 4(3), pp.219-232. magiran.com/p2021508
صفیه مهری نژاد؛ عزیز رضاپور؛ وحید علی پور؛ نرگس حکیمی؛ رضا جهانگیری؛ شیما نیک جو؛ ارسلان غلامی. "تحلیل حاشیه سود واحدهای عملیاتی در یک بیمارستان آموزشی منتخب". فصلنامه پژوهش های سلامت محور، 4 ،3 ، 1397، 219-232. magiran.com/p2021508
Safieh Mehrinezhad; Aziz Rezapour; Vahid Alipour; Narges Hakimi; Shima Nikjoo; Reza Jahangiri; Arsalan Gholami. "Profit Margin Analysis of Operational Units in a Selected Educational Hospital", Journal of Health Based Research, 4, 3, 2018, 219-232. magiran.com/p2021508
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال