ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیدا مردانی، خلیل علی محمدزاده، علی ماهر، سید مجتبی حسینی، کامیار یغماییان، (1398). رتبه بندی بیمارستان ها در زمینه معیارهای کاهش پسماندهای بیمارستانی (مطالعه موردی: بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)، فصلنامه سلامت و محیط زیست، 12(2)، 217-234. magiran.com/p2021594
Sh Mardani, Kh Alimohammadzade, A Maher, SM Hoseini, K Yaghmaeian, (2019). Ranking the hospitals in terms of hospital waste reduction criteriacase study: educational hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences (SBUMS), Iranian Journal of Health and Environment, 12(2), 217-234. magiran.com/p2021594
شیدا مردانی، خلیل علی محمدزاده، علی ماهر، سید مجتبی حسینی، کامیار یغماییان، رتبه بندی بیمارستان ها در زمینه معیارهای کاهش پسماندهای بیمارستانی (مطالعه موردی: بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی). فصلنامه سلامت و محیط زیست، 1398؛ 12(2): 217-234. magiran.com/p2021594
Sh Mardani, Kh Alimohammadzade, A Maher, SM Hoseini, K Yaghmaeian, Ranking the hospitals in terms of hospital waste reduction criteriacase study: educational hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences (SBUMS), Iranian Journal of Health and Environment, 2019; 12(2): 217-234. magiran.com/p2021594
شیدا مردانی، خلیل علی محمدزاده، علی ماهر، سید مجتبی حسینی، کامیار یغماییان، "رتبه بندی بیمارستان ها در زمینه معیارهای کاهش پسماندهای بیمارستانی (مطالعه موردی: بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)"، فصلنامه سلامت و محیط زیست 12، شماره 2 (1398): 217-234. magiran.com/p2021594
Sh Mardani, Kh Alimohammadzade, A Maher, SM Hoseini, K Yaghmaeian, "Ranking the hospitals in terms of hospital waste reduction criteriacase study: educational hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences (SBUMS)", Iranian Journal of Health and Environment 12, no.2 (2019): 217-234. magiran.com/p2021594
شیدا مردانی، خلیل علی محمدزاده، علی ماهر، سید مجتبی حسینی، کامیار یغماییان، (1398). 'رتبه بندی بیمارستان ها در زمینه معیارهای کاهش پسماندهای بیمارستانی (مطالعه موردی: بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)'، فصلنامه سلامت و محیط زیست، 12(2)، صص.217-234. magiran.com/p2021594
Sh Mardani, Kh Alimohammadzade, A Maher, SM Hoseini, K Yaghmaeian, (2019). 'Ranking the hospitals in terms of hospital waste reduction criteriacase study: educational hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences (SBUMS)', Iranian Journal of Health and Environment, 12(2), pp.217-234. magiran.com/p2021594
شیدا مردانی؛ خلیل علی محمدزاده؛ علی ماهر؛ سید مجتبی حسینی؛ کامیار یغماییان. "رتبه بندی بیمارستان ها در زمینه معیارهای کاهش پسماندهای بیمارستانی (مطالعه موردی: بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)". فصلنامه سلامت و محیط زیست، 12 ،2 ، 1398، 217-234. magiran.com/p2021594
Sh Mardani; Kh Alimohammadzade; A Maher; SM Hoseini; K Yaghmaeian. "Ranking the hospitals in terms of hospital waste reduction criteriacase study: educational hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences (SBUMS)", Iranian Journal of Health and Environment, 12, 2, 2019, 217-234. magiran.com/p2021594
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال