ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صدیقه یگانه، نیلوفر معتمد، سعید نجف پور بوشهری، مریم روانی پور، (1398). بررسی شاخص های دموگرافیک مرتبط با ناامنی غذایی در خانوارهای بوشهری دارای کودک یک تا دوساله، نشریه پرستاری کودکان، 6(1)، 9-16. magiran.com/p2021699
Sedigheh Yeganeh, Niloofar Motamed, Saeid Najafpourbushehri, Maryam Ravanipour, (2019). Study of Demographic Characteristics Related to Food Insecurity in Bushehr Iran Households with Infants Aged 1-2 years, Iranian Journal of Pediatric Nursing, 6(1), 9-16. magiran.com/p2021699
صدیقه یگانه، نیلوفر معتمد، سعید نجف پور بوشهری، مریم روانی پور، بررسی شاخص های دموگرافیک مرتبط با ناامنی غذایی در خانوارهای بوشهری دارای کودک یک تا دوساله. نشریه پرستاری کودکان، 1398؛ 6(1): 9-16. magiran.com/p2021699
Sedigheh Yeganeh, Niloofar Motamed, Saeid Najafpourbushehri, Maryam Ravanipour, Study of Demographic Characteristics Related to Food Insecurity in Bushehr Iran Households with Infants Aged 1-2 years, Iranian Journal of Pediatric Nursing, 2019; 6(1): 9-16. magiran.com/p2021699
صدیقه یگانه، نیلوفر معتمد، سعید نجف پور بوشهری، مریم روانی پور، "بررسی شاخص های دموگرافیک مرتبط با ناامنی غذایی در خانوارهای بوشهری دارای کودک یک تا دوساله"، نشریه پرستاری کودکان 6، شماره 1 (1398): 9-16. magiran.com/p2021699
Sedigheh Yeganeh, Niloofar Motamed, Saeid Najafpourbushehri, Maryam Ravanipour, "Study of Demographic Characteristics Related to Food Insecurity in Bushehr Iran Households with Infants Aged 1-2 years", Iranian Journal of Pediatric Nursing 6, no.1 (2019): 9-16. magiran.com/p2021699
صدیقه یگانه، نیلوفر معتمد، سعید نجف پور بوشهری، مریم روانی پور، (1398). 'بررسی شاخص های دموگرافیک مرتبط با ناامنی غذایی در خانوارهای بوشهری دارای کودک یک تا دوساله'، نشریه پرستاری کودکان، 6(1)، صص.9-16. magiran.com/p2021699
Sedigheh Yeganeh, Niloofar Motamed, Saeid Najafpourbushehri, Maryam Ravanipour, (2019). 'Study of Demographic Characteristics Related to Food Insecurity in Bushehr Iran Households with Infants Aged 1-2 years', Iranian Journal of Pediatric Nursing, 6(1), pp.9-16. magiran.com/p2021699
صدیقه یگانه؛ نیلوفر معتمد؛ سعید نجف پور بوشهری؛ مریم روانی پور. "بررسی شاخص های دموگرافیک مرتبط با ناامنی غذایی در خانوارهای بوشهری دارای کودک یک تا دوساله". نشریه پرستاری کودکان، 6 ،1 ، 1398، 9-16. magiran.com/p2021699
Sedigheh Yeganeh; Niloofar Motamed; Saeid Najafpourbushehri; Maryam Ravanipour. "Study of Demographic Characteristics Related to Food Insecurity in Bushehr Iran Households with Infants Aged 1-2 years", Iranian Journal of Pediatric Nursing, 6, 1, 2019, 9-16. magiran.com/p2021699
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال