ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه عباسیان، طیبه ریحانی، سیدمحسن اصغری نکاح، حمیدرضا بهنام وشانی، (1398). تاثیر لباس مصور شده بر ترس بدو پذیرش درکودکان 6-3 سال، نشریه پرستاری کودکان، 6(1)، 17-22. magiran.com/p2021700
Farzaneh Abbasian, Tayyebeh Reyhani, Seyyed Mohsen Asghari Nekah, Hamidreza Behnam Vashani, (2019). The influence of the illustrated clothing on fear of admission in children aged 3 to 6 years, Iranian Journal of Pediatric Nursing, 6(1), 17-22. magiran.com/p2021700
فرزانه عباسیان، طیبه ریحانی، سیدمحسن اصغری نکاح، حمیدرضا بهنام وشانی، تاثیر لباس مصور شده بر ترس بدو پذیرش درکودکان 6-3 سال. نشریه پرستاری کودکان، 1398؛ 6(1): 17-22. magiran.com/p2021700
Farzaneh Abbasian, Tayyebeh Reyhani, Seyyed Mohsen Asghari Nekah, Hamidreza Behnam Vashani, The influence of the illustrated clothing on fear of admission in children aged 3 to 6 years, Iranian Journal of Pediatric Nursing, 2019; 6(1): 17-22. magiran.com/p2021700
فرزانه عباسیان، طیبه ریحانی، سیدمحسن اصغری نکاح، حمیدرضا بهنام وشانی، "تاثیر لباس مصور شده بر ترس بدو پذیرش درکودکان 6-3 سال"، نشریه پرستاری کودکان 6، شماره 1 (1398): 17-22. magiran.com/p2021700
Farzaneh Abbasian, Tayyebeh Reyhani, Seyyed Mohsen Asghari Nekah, Hamidreza Behnam Vashani, "The influence of the illustrated clothing on fear of admission in children aged 3 to 6 years", Iranian Journal of Pediatric Nursing 6, no.1 (2019): 17-22. magiran.com/p2021700
فرزانه عباسیان، طیبه ریحانی، سیدمحسن اصغری نکاح، حمیدرضا بهنام وشانی، (1398). 'تاثیر لباس مصور شده بر ترس بدو پذیرش درکودکان 6-3 سال'، نشریه پرستاری کودکان، 6(1)، صص.17-22. magiran.com/p2021700
Farzaneh Abbasian, Tayyebeh Reyhani, Seyyed Mohsen Asghari Nekah, Hamidreza Behnam Vashani, (2019). 'The influence of the illustrated clothing on fear of admission in children aged 3 to 6 years', Iranian Journal of Pediatric Nursing, 6(1), pp.17-22. magiran.com/p2021700
فرزانه عباسیان؛ طیبه ریحانی؛ سیدمحسن اصغری نکاح؛ حمیدرضا بهنام وشانی. "تاثیر لباس مصور شده بر ترس بدو پذیرش درکودکان 6-3 سال". نشریه پرستاری کودکان، 6 ،1 ، 1398، 17-22. magiran.com/p2021700
Farzaneh Abbasian; Tayyebeh Reyhani; Seyyed Mohsen Asghari Nekah; Hamidreza Behnam Vashani. "The influence of the illustrated clothing on fear of admission in children aged 3 to 6 years", Iranian Journal of Pediatric Nursing, 6, 1, 2019, 17-22. magiran.com/p2021700
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال