ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا محمدی، پریسا حجازی دینان، پروانه شمسی پور دهکردی، (1398). مقایسه شایستگی حرکتی، اندازه های نموی و شاخص توده بدنی کودکان 4-6 سال در سه محیط مهدکودک، خانه و شیرخوارگاه، نشریه پرستاری کودکان، 6(1)، 61-69. magiran.com/p2021706
Leila Mohamadi, Parisa Hejazi Dinan, Parvaneh Shamsipour, (2019). Comparison of motor competence, anthropometric values and body mass index of children aged 4-6 in three environments; kindergarten, home and nursery, Iranian Journal of Pediatric Nursing, 6(1), 61-69. magiran.com/p2021706
لیلا محمدی، پریسا حجازی دینان، پروانه شمسی پور دهکردی، مقایسه شایستگی حرکتی، اندازه های نموی و شاخص توده بدنی کودکان 4-6 سال در سه محیط مهدکودک، خانه و شیرخوارگاه. نشریه پرستاری کودکان، 1398؛ 6(1): 61-69. magiran.com/p2021706
Leila Mohamadi, Parisa Hejazi Dinan, Parvaneh Shamsipour, Comparison of motor competence, anthropometric values and body mass index of children aged 4-6 in three environments; kindergarten, home and nursery, Iranian Journal of Pediatric Nursing, 2019; 6(1): 61-69. magiran.com/p2021706
لیلا محمدی، پریسا حجازی دینان، پروانه شمسی پور دهکردی، "مقایسه شایستگی حرکتی، اندازه های نموی و شاخص توده بدنی کودکان 4-6 سال در سه محیط مهدکودک، خانه و شیرخوارگاه"، نشریه پرستاری کودکان 6، شماره 1 (1398): 61-69. magiran.com/p2021706
Leila Mohamadi, Parisa Hejazi Dinan, Parvaneh Shamsipour, "Comparison of motor competence, anthropometric values and body mass index of children aged 4-6 in three environments; kindergarten, home and nursery", Iranian Journal of Pediatric Nursing 6, no.1 (2019): 61-69. magiran.com/p2021706
لیلا محمدی، پریسا حجازی دینان، پروانه شمسی پور دهکردی، (1398). 'مقایسه شایستگی حرکتی، اندازه های نموی و شاخص توده بدنی کودکان 4-6 سال در سه محیط مهدکودک، خانه و شیرخوارگاه'، نشریه پرستاری کودکان، 6(1)، صص.61-69. magiran.com/p2021706
Leila Mohamadi, Parisa Hejazi Dinan, Parvaneh Shamsipour, (2019). 'Comparison of motor competence, anthropometric values and body mass index of children aged 4-6 in three environments; kindergarten, home and nursery', Iranian Journal of Pediatric Nursing, 6(1), pp.61-69. magiran.com/p2021706
لیلا محمدی؛ پریسا حجازی دینان؛ پروانه شمسی پور دهکردی. "مقایسه شایستگی حرکتی، اندازه های نموی و شاخص توده بدنی کودکان 4-6 سال در سه محیط مهدکودک، خانه و شیرخوارگاه". نشریه پرستاری کودکان، 6 ،1 ، 1398، 61-69. magiran.com/p2021706
Leila Mohamadi; Parisa Hejazi Dinan; Parvaneh Shamsipour. "Comparison of motor competence, anthropometric values and body mass index of children aged 4-6 in three environments; kindergarten, home and nursery", Iranian Journal of Pediatric Nursing, 6, 1, 2019, 61-69. magiran.com/p2021706
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال