ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام الیاسی، زاهد شفیعی، کامران افشار مهاجر، میراحمد امیرشاهی، محمود شیرازی، (1397). هماهنگی معنای اولیه و ضمنی نماد با هویت برند، در راستای خلق لوگوی فرهنگ محور، مجله مبانی نظری هنرهای تجسمی، 3(2)، 85-98. magiran.com/p2021807
Elham Elyasi , Zahed Shafiei, Kamran Afshar Mohajer, Mirahmad Amir Shahi, Mahmood Shirazi, (2019). Coordination of the Denotational and connotational meaning of the symbol with the brand identity, in order to create a culture-based logo, Journal of Theoretical principles of Visual Arts, 3(2), 85-98. magiran.com/p2021807
الهام الیاسی، زاهد شفیعی، کامران افشار مهاجر، میراحمد امیرشاهی، محمود شیرازی، هماهنگی معنای اولیه و ضمنی نماد با هویت برند، در راستای خلق لوگوی فرهنگ محور. مجله مبانی نظری هنرهای تجسمی، 1397؛ 3(2): 85-98. magiran.com/p2021807
Elham Elyasi , Zahed Shafiei, Kamran Afshar Mohajer, Mirahmad Amir Shahi, Mahmood Shirazi, Coordination of the Denotational and connotational meaning of the symbol with the brand identity, in order to create a culture-based logo, Journal of Theoretical principles of Visual Arts, 2019; 3(2): 85-98. magiran.com/p2021807
الهام الیاسی، زاهد شفیعی، کامران افشار مهاجر، میراحمد امیرشاهی، محمود شیرازی، "هماهنگی معنای اولیه و ضمنی نماد با هویت برند، در راستای خلق لوگوی فرهنگ محور"، مجله مبانی نظری هنرهای تجسمی 3، شماره 2 (1397): 85-98. magiran.com/p2021807
Elham Elyasi , Zahed Shafiei, Kamran Afshar Mohajer, Mirahmad Amir Shahi, Mahmood Shirazi, "Coordination of the Denotational and connotational meaning of the symbol with the brand identity, in order to create a culture-based logo", Journal of Theoretical principles of Visual Arts 3, no.2 (2019): 85-98. magiran.com/p2021807
الهام الیاسی، زاهد شفیعی، کامران افشار مهاجر، میراحمد امیرشاهی، محمود شیرازی، (1397). 'هماهنگی معنای اولیه و ضمنی نماد با هویت برند، در راستای خلق لوگوی فرهنگ محور'، مجله مبانی نظری هنرهای تجسمی، 3(2)، صص.85-98. magiran.com/p2021807
Elham Elyasi , Zahed Shafiei, Kamran Afshar Mohajer, Mirahmad Amir Shahi, Mahmood Shirazi, (2019). 'Coordination of the Denotational and connotational meaning of the symbol with the brand identity, in order to create a culture-based logo', Journal of Theoretical principles of Visual Arts, 3(2), pp.85-98. magiran.com/p2021807
الهام الیاسی؛ زاهد شفیعی؛ کامران افشار مهاجر؛ میراحمد امیرشاهی؛ محمود شیرازی. "هماهنگی معنای اولیه و ضمنی نماد با هویت برند، در راستای خلق لوگوی فرهنگ محور". مجله مبانی نظری هنرهای تجسمی، 3 ،2 ، 1397، 85-98. magiran.com/p2021807
Elham Elyasi ; Zahed Shafiei; Kamran Afshar Mohajer; Mirahmad Amir Shahi; Mahmood Shirazi. "Coordination of the Denotational and connotational meaning of the symbol with the brand identity, in order to create a culture-based logo", Journal of Theoretical principles of Visual Arts, 3, 2, 2019, 85-98. magiran.com/p2021807
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال