ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی شبانی آرانی، شهناز طباطبایی، نبی الله منصوری، (1398). پیش بینی فرهنگ ایمنی بر اساس ابعاد فرهنگ خطاپذیری در کارکنان یکی از واحدهای صنعتی شهر تهران، مجله ارگونومی، 7(1)، 63-72. magiran.com/p2021866
Mehdi Shabani Arani, Shahnaz Tabatabaei , Nabiolah Mansouri, (2019). Prediction of safety culture based on of dimensions of just culture in of one of the industrial sections of Tehran, Journal of Ergonomics, 7(1), 63-72. magiran.com/p2021866
مهدی شبانی آرانی، شهناز طباطبایی، نبی الله منصوری، پیش بینی فرهنگ ایمنی بر اساس ابعاد فرهنگ خطاپذیری در کارکنان یکی از واحدهای صنعتی شهر تهران. مجله ارگونومی، 1398؛ 7(1): 63-72. magiran.com/p2021866
Mehdi Shabani Arani, Shahnaz Tabatabaei , Nabiolah Mansouri, Prediction of safety culture based on of dimensions of just culture in of one of the industrial sections of Tehran, Journal of Ergonomics, 2019; 7(1): 63-72. magiran.com/p2021866
مهدی شبانی آرانی، شهناز طباطبایی، نبی الله منصوری، "پیش بینی فرهنگ ایمنی بر اساس ابعاد فرهنگ خطاپذیری در کارکنان یکی از واحدهای صنعتی شهر تهران"، مجله ارگونومی 7، شماره 1 (1398): 63-72. magiran.com/p2021866
Mehdi Shabani Arani, Shahnaz Tabatabaei , Nabiolah Mansouri, "Prediction of safety culture based on of dimensions of just culture in of one of the industrial sections of Tehran", Journal of Ergonomics 7, no.1 (2019): 63-72. magiran.com/p2021866
مهدی شبانی آرانی، شهناز طباطبایی، نبی الله منصوری، (1398). 'پیش بینی فرهنگ ایمنی بر اساس ابعاد فرهنگ خطاپذیری در کارکنان یکی از واحدهای صنعتی شهر تهران'، مجله ارگونومی، 7(1)، صص.63-72. magiran.com/p2021866
Mehdi Shabani Arani, Shahnaz Tabatabaei , Nabiolah Mansouri, (2019). 'Prediction of safety culture based on of dimensions of just culture in of one of the industrial sections of Tehran', Journal of Ergonomics, 7(1), pp.63-72. magiran.com/p2021866
مهدی شبانی آرانی؛ شهناز طباطبایی؛ نبی الله منصوری. "پیش بینی فرهنگ ایمنی بر اساس ابعاد فرهنگ خطاپذیری در کارکنان یکی از واحدهای صنعتی شهر تهران". مجله ارگونومی، 7 ،1 ، 1398، 63-72. magiran.com/p2021866
Mehdi Shabani Arani; Shahnaz Tabatabaei ; Nabiolah Mansouri. "Prediction of safety culture based on of dimensions of just culture in of one of the industrial sections of Tehran", Journal of Ergonomics, 7, 1, 2019, 63-72. magiran.com/p2021866
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال