ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید سعید منجم زاده، ابوالقاسم نادری روشناوند، غلامرضا گرایی نژاد، ناهید پوررستمی، (1398). تحلیل و ارزیابی سیاستهای توسعه مالی دانشگاه بر اساس اسناد فرادستی آموزش عالی، فصلنامه مجلس و راهبرد، 26(98)، 5-39. magiran.com/p2021928
Seyed Saeed Monajemzadeh , Abolghasem Nadery, Gholamreza Graei Nejad, Nahid Poor Rostami, (2019). Analysis and Evaluation of Financial Development Policies of the university based on national higher education documents, Majlis and Rahbord, 26(98), 5-39. magiran.com/p2021928
سید سعید منجم زاده، ابوالقاسم نادری روشناوند، غلامرضا گرایی نژاد، ناهید پوررستمی، تحلیل و ارزیابی سیاستهای توسعه مالی دانشگاه بر اساس اسناد فرادستی آموزش عالی. فصلنامه مجلس و راهبرد، 1398؛ 26(98): 5-39. magiran.com/p2021928
Seyed Saeed Monajemzadeh , Abolghasem Nadery, Gholamreza Graei Nejad, Nahid Poor Rostami, Analysis and Evaluation of Financial Development Policies of the university based on national higher education documents, Majlis and Rahbord, 2019; 26(98): 5-39. magiran.com/p2021928
سید سعید منجم زاده، ابوالقاسم نادری روشناوند، غلامرضا گرایی نژاد، ناهید پوررستمی، "تحلیل و ارزیابی سیاستهای توسعه مالی دانشگاه بر اساس اسناد فرادستی آموزش عالی"، فصلنامه مجلس و راهبرد 26، شماره 98 (1398): 5-39. magiran.com/p2021928
Seyed Saeed Monajemzadeh , Abolghasem Nadery, Gholamreza Graei Nejad, Nahid Poor Rostami, "Analysis and Evaluation of Financial Development Policies of the university based on national higher education documents", Majlis and Rahbord 26, no.98 (2019): 5-39. magiran.com/p2021928
سید سعید منجم زاده، ابوالقاسم نادری روشناوند، غلامرضا گرایی نژاد، ناهید پوررستمی، (1398). 'تحلیل و ارزیابی سیاستهای توسعه مالی دانشگاه بر اساس اسناد فرادستی آموزش عالی'، فصلنامه مجلس و راهبرد، 26(98)، صص.5-39. magiran.com/p2021928
Seyed Saeed Monajemzadeh , Abolghasem Nadery, Gholamreza Graei Nejad, Nahid Poor Rostami, (2019). 'Analysis and Evaluation of Financial Development Policies of the university based on national higher education documents', Majlis and Rahbord, 26(98), pp.5-39. magiran.com/p2021928
سید سعید منجم زاده؛ ابوالقاسم نادری روشناوند؛ غلامرضا گرایی نژاد؛ ناهید پوررستمی. "تحلیل و ارزیابی سیاستهای توسعه مالی دانشگاه بر اساس اسناد فرادستی آموزش عالی". فصلنامه مجلس و راهبرد، 26 ،98 ، 1398، 5-39. magiran.com/p2021928
Seyed Saeed Monajemzadeh ; Abolghasem Nadery; Gholamreza Graei Nejad; Nahid Poor Rostami. "Analysis and Evaluation of Financial Development Policies of the university based on national higher education documents", Majlis and Rahbord, 26, 98, 2019, 5-39. magiran.com/p2021928
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال