ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید رضاسجودی، علی حسین نجفی ابرندآبادی، محسن شکرچی زاده، (1398). واکاوی سیاست کیفری تقنینی ایران در بستر گفتمان جنبش های مبارزه با جرایم تجاوز به اراضی ملی، فصلنامه مجلس و راهبرد، 26(98)، 221-251. magiran.com/p2021935
Seyedreza Sojudi, Ali Hossein Najafi , Mohsen Shekarchi Zadeh, (2019). Evaluation of Iranian's Legislative Penal Policy in the Discourse of the Movements for the Management of Crimes against to National Lands, Majlis and Rahbord, 26(98), 221-251. magiran.com/p2021935
سید رضاسجودی، علی حسین نجفی ابرندآبادی، محسن شکرچی زاده، واکاوی سیاست کیفری تقنینی ایران در بستر گفتمان جنبش های مبارزه با جرایم تجاوز به اراضی ملی. فصلنامه مجلس و راهبرد، 1398؛ 26(98): 221-251. magiran.com/p2021935
Seyedreza Sojudi, Ali Hossein Najafi , Mohsen Shekarchi Zadeh, Evaluation of Iranian's Legislative Penal Policy in the Discourse of the Movements for the Management of Crimes against to National Lands, Majlis and Rahbord, 2019; 26(98): 221-251. magiran.com/p2021935
سید رضاسجودی، علی حسین نجفی ابرندآبادی، محسن شکرچی زاده، "واکاوی سیاست کیفری تقنینی ایران در بستر گفتمان جنبش های مبارزه با جرایم تجاوز به اراضی ملی"، فصلنامه مجلس و راهبرد 26، شماره 98 (1398): 221-251. magiran.com/p2021935
Seyedreza Sojudi, Ali Hossein Najafi , Mohsen Shekarchi Zadeh, "Evaluation of Iranian's Legislative Penal Policy in the Discourse of the Movements for the Management of Crimes against to National Lands", Majlis and Rahbord 26, no.98 (2019): 221-251. magiran.com/p2021935
سید رضاسجودی، علی حسین نجفی ابرندآبادی، محسن شکرچی زاده، (1398). 'واکاوی سیاست کیفری تقنینی ایران در بستر گفتمان جنبش های مبارزه با جرایم تجاوز به اراضی ملی'، فصلنامه مجلس و راهبرد، 26(98)، صص.221-251. magiran.com/p2021935
Seyedreza Sojudi, Ali Hossein Najafi , Mohsen Shekarchi Zadeh, (2019). 'Evaluation of Iranian's Legislative Penal Policy in the Discourse of the Movements for the Management of Crimes against to National Lands', Majlis and Rahbord, 26(98), pp.221-251. magiran.com/p2021935
سید رضاسجودی؛ علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ محسن شکرچی زاده. "واکاوی سیاست کیفری تقنینی ایران در بستر گفتمان جنبش های مبارزه با جرایم تجاوز به اراضی ملی". فصلنامه مجلس و راهبرد، 26 ،98 ، 1398، 221-251. magiran.com/p2021935
Seyedreza Sojudi; Ali Hossein Najafi ; Mohsen Shekarchi Zadeh. "Evaluation of Iranian's Legislative Penal Policy in the Discourse of the Movements for the Management of Crimes against to National Lands", Majlis and Rahbord, 26, 98, 2019, 221-251. magiran.com/p2021935
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال