ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس ایزدپناه، محمد زمان رستمی، علی الله بداشتی، محمدتقی دباغیان، (1398). ابعاد بهره وری بر اساس آموزه های دینی، فصلنامه مجلس و راهبرد، 26(98)، 253-276. magiran.com/p2021936
Abbas Izadpanah, Mohammad Zaman Rostami, Ali Allah Bedashti, Mohammad Taghi Dabaghian , (2019). Extract the dimensions of productivity based on religious teachings (content analysis of Nahj al-Balaghah and Mizan Al-Hikmah), Majlis and Rahbord, 26(98), 253-276. magiran.com/p2021936
عباس ایزدپناه، محمد زمان رستمی، علی الله بداشتی، محمدتقی دباغیان، ابعاد بهره وری بر اساس آموزه های دینی. فصلنامه مجلس و راهبرد، 1398؛ 26(98): 253-276. magiran.com/p2021936
Abbas Izadpanah, Mohammad Zaman Rostami, Ali Allah Bedashti, Mohammad Taghi Dabaghian , Extract the dimensions of productivity based on religious teachings (content analysis of Nahj al-Balaghah and Mizan Al-Hikmah), Majlis and Rahbord, 2019; 26(98): 253-276. magiran.com/p2021936
عباس ایزدپناه، محمد زمان رستمی، علی الله بداشتی، محمدتقی دباغیان، "ابعاد بهره وری بر اساس آموزه های دینی"، فصلنامه مجلس و راهبرد 26، شماره 98 (1398): 253-276. magiran.com/p2021936
Abbas Izadpanah, Mohammad Zaman Rostami, Ali Allah Bedashti, Mohammad Taghi Dabaghian , "Extract the dimensions of productivity based on religious teachings (content analysis of Nahj al-Balaghah and Mizan Al-Hikmah)", Majlis and Rahbord 26, no.98 (2019): 253-276. magiran.com/p2021936
عباس ایزدپناه، محمد زمان رستمی، علی الله بداشتی، محمدتقی دباغیان، (1398). 'ابعاد بهره وری بر اساس آموزه های دینی'، فصلنامه مجلس و راهبرد، 26(98)، صص.253-276. magiran.com/p2021936
Abbas Izadpanah, Mohammad Zaman Rostami, Ali Allah Bedashti, Mohammad Taghi Dabaghian , (2019). 'Extract the dimensions of productivity based on religious teachings (content analysis of Nahj al-Balaghah and Mizan Al-Hikmah)', Majlis and Rahbord, 26(98), pp.253-276. magiran.com/p2021936
عباس ایزدپناه؛ محمد زمان رستمی؛ علی الله بداشتی؛ محمدتقی دباغیان. "ابعاد بهره وری بر اساس آموزه های دینی". فصلنامه مجلس و راهبرد، 26 ،98 ، 1398، 253-276. magiran.com/p2021936
Abbas Izadpanah; Mohammad Zaman Rostami; Ali Allah Bedashti; Mohammad Taghi Dabaghian . "Extract the dimensions of productivity based on religious teachings (content analysis of Nahj al-Balaghah and Mizan Al-Hikmah)", Majlis and Rahbord, 26, 98, 2019, 253-276. magiran.com/p2021936
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال