ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید احمدی نژاد، عنایت الله یزدانی، سعید وثوقی، (1398). تاثیر تقابل فرد و ساختار بر راهبردهای تصمیم‏ گیری پرونده هسته ای ایران؛ مطالعه موردی گفتمان نو اصول‏گرایی، فصلنامه مجلس و راهبرد، 26(98)، 337-364. magiran.com/p2021939
Hamid Ahmadinejad, Enayatollah Yazdani , Saeed Vosoughi, (2019). The Impact of Individual Variable Conflict and Structure on Iran's Nuclear Case's Decision-Making Strategies; Case Study of discourse Neo-Fundamentalist, Majlis and Rahbord, 26(98), 337-364. magiran.com/p2021939
حمید احمدی نژاد، عنایت الله یزدانی، سعید وثوقی، تاثیر تقابل فرد و ساختار بر راهبردهای تصمیم‏ گیری پرونده هسته ای ایران؛ مطالعه موردی گفتمان نو اصول‏گرایی. فصلنامه مجلس و راهبرد، 1398؛ 26(98): 337-364. magiran.com/p2021939
Hamid Ahmadinejad, Enayatollah Yazdani , Saeed Vosoughi, The Impact of Individual Variable Conflict and Structure on Iran's Nuclear Case's Decision-Making Strategies; Case Study of discourse Neo-Fundamentalist, Majlis and Rahbord, 2019; 26(98): 337-364. magiran.com/p2021939
حمید احمدی نژاد، عنایت الله یزدانی، سعید وثوقی، "تاثیر تقابل فرد و ساختار بر راهبردهای تصمیم‏ گیری پرونده هسته ای ایران؛ مطالعه موردی گفتمان نو اصول‏گرایی"، فصلنامه مجلس و راهبرد 26، شماره 98 (1398): 337-364. magiran.com/p2021939
Hamid Ahmadinejad, Enayatollah Yazdani , Saeed Vosoughi, "The Impact of Individual Variable Conflict and Structure on Iran's Nuclear Case's Decision-Making Strategies; Case Study of discourse Neo-Fundamentalist", Majlis and Rahbord 26, no.98 (2019): 337-364. magiran.com/p2021939
حمید احمدی نژاد، عنایت الله یزدانی، سعید وثوقی، (1398). 'تاثیر تقابل فرد و ساختار بر راهبردهای تصمیم‏ گیری پرونده هسته ای ایران؛ مطالعه موردی گفتمان نو اصول‏گرایی'، فصلنامه مجلس و راهبرد، 26(98)، صص.337-364. magiran.com/p2021939
Hamid Ahmadinejad, Enayatollah Yazdani , Saeed Vosoughi, (2019). 'The Impact of Individual Variable Conflict and Structure on Iran's Nuclear Case's Decision-Making Strategies; Case Study of discourse Neo-Fundamentalist', Majlis and Rahbord, 26(98), pp.337-364. magiran.com/p2021939
حمید احمدی نژاد؛ عنایت الله یزدانی؛ سعید وثوقی. "تاثیر تقابل فرد و ساختار بر راهبردهای تصمیم‏ گیری پرونده هسته ای ایران؛ مطالعه موردی گفتمان نو اصول‏گرایی". فصلنامه مجلس و راهبرد، 26 ،98 ، 1398، 337-364. magiran.com/p2021939
Hamid Ahmadinejad; Enayatollah Yazdani ; Saeed Vosoughi. "The Impact of Individual Variable Conflict and Structure on Iran's Nuclear Case's Decision-Making Strategies; Case Study of discourse Neo-Fundamentalist", Majlis and Rahbord, 26, 98, 2019, 337-364. magiran.com/p2021939
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال