ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه قربانی، محمدرضا عبداللهی، محمدحسن جعفری صیادی، (1398). مطالعه اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ریزازدیادی و تشکیل سیرچه در کلون های بومی سیر (Allium sativum L.) استان همدان از طریق کشت مریستم، فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی، 26(2)، 59-69. magiran.com/p2022055
Marzieh Ghorbani , Mohammad Reza Abdollahi, Mohammad Hassan Jafari Sayadi, (2019). Effect of growth regulators on micropropagation and bulblet formatiom in local clones of garlic (Allium sativum L.) in Hamedan by meristem culture., Journal of Plant Production, 26(2), 59-69. magiran.com/p2022055
مرضیه قربانی، محمدرضا عبداللهی، محمدحسن جعفری صیادی، مطالعه اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ریزازدیادی و تشکیل سیرچه در کلون های بومی سیر (Allium sativum L.) استان همدان از طریق کشت مریستم. فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی، 1398؛ 26(2): 59-69. magiran.com/p2022055
Marzieh Ghorbani , Mohammad Reza Abdollahi, Mohammad Hassan Jafari Sayadi, Effect of growth regulators on micropropagation and bulblet formatiom in local clones of garlic (Allium sativum L.) in Hamedan by meristem culture., Journal of Plant Production, 2019; 26(2): 59-69. magiran.com/p2022055
مرضیه قربانی، محمدرضا عبداللهی، محمدحسن جعفری صیادی، "مطالعه اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ریزازدیادی و تشکیل سیرچه در کلون های بومی سیر (Allium sativum L.) استان همدان از طریق کشت مریستم"، فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی 26، شماره 2 (1398): 59-69. magiran.com/p2022055
Marzieh Ghorbani , Mohammad Reza Abdollahi, Mohammad Hassan Jafari Sayadi, "Effect of growth regulators on micropropagation and bulblet formatiom in local clones of garlic (Allium sativum L.) in Hamedan by meristem culture.", Journal of Plant Production 26, no.2 (2019): 59-69. magiran.com/p2022055
مرضیه قربانی، محمدرضا عبداللهی، محمدحسن جعفری صیادی، (1398). 'مطالعه اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ریزازدیادی و تشکیل سیرچه در کلون های بومی سیر (Allium sativum L.) استان همدان از طریق کشت مریستم'، فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی، 26(2)، صص.59-69. magiran.com/p2022055
Marzieh Ghorbani , Mohammad Reza Abdollahi, Mohammad Hassan Jafari Sayadi, (2019). 'Effect of growth regulators on micropropagation and bulblet formatiom in local clones of garlic (Allium sativum L.) in Hamedan by meristem culture.', Journal of Plant Production, 26(2), pp.59-69. magiran.com/p2022055
مرضیه قربانی؛ محمدرضا عبداللهی؛ محمدحسن جعفری صیادی. "مطالعه اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ریزازدیادی و تشکیل سیرچه در کلون های بومی سیر (Allium sativum L.) استان همدان از طریق کشت مریستم". فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی، 26 ،2 ، 1398، 59-69. magiran.com/p2022055
Marzieh Ghorbani ; Mohammad Reza Abdollahi; Mohammad Hassan Jafari Sayadi. "Effect of growth regulators on micropropagation and bulblet formatiom in local clones of garlic (Allium sativum L.) in Hamedan by meristem culture.", Journal of Plant Production, 26, 2, 2019, 59-69. magiran.com/p2022055
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال