ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام الیاسی، مجتبی ابراهیمی رومنجان، (1398). شناسایی و رتبه بندی مشکلات سرمایه گذاران پس از اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران، فصلنامه دانش حسابداری مالی، 6(2)، 135-160. magiran.com/p2022121
Elham Eliasi , Mojtaba Ebrahimi Romenjan, (2019). Identification and ranking of investors' problems following the implementation of International Financial Reporting Standards in Iran, A Quarerly Journal Of Empirical Reasearch Of Financial Accounting, 6(2), 135-160. magiran.com/p2022121
الهام الیاسی، مجتبی ابراهیمی رومنجان، شناسایی و رتبه بندی مشکلات سرمایه گذاران پس از اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران. فصلنامه دانش حسابداری مالی، 1398؛ 6(2): 135-160. magiran.com/p2022121
Elham Eliasi , Mojtaba Ebrahimi Romenjan, Identification and ranking of investors' problems following the implementation of International Financial Reporting Standards in Iran, A Quarerly Journal Of Empirical Reasearch Of Financial Accounting, 2019; 6(2): 135-160. magiran.com/p2022121
الهام الیاسی، مجتبی ابراهیمی رومنجان، "شناسایی و رتبه بندی مشکلات سرمایه گذاران پس از اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران"، فصلنامه دانش حسابداری مالی 6، شماره 2 (1398): 135-160. magiran.com/p2022121
Elham Eliasi , Mojtaba Ebrahimi Romenjan, "Identification and ranking of investors' problems following the implementation of International Financial Reporting Standards in Iran", A Quarerly Journal Of Empirical Reasearch Of Financial Accounting 6, no.2 (2019): 135-160. magiran.com/p2022121
الهام الیاسی، مجتبی ابراهیمی رومنجان، (1398). 'شناسایی و رتبه بندی مشکلات سرمایه گذاران پس از اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران'، فصلنامه دانش حسابداری مالی، 6(2)، صص.135-160. magiran.com/p2022121
Elham Eliasi , Mojtaba Ebrahimi Romenjan, (2019). 'Identification and ranking of investors' problems following the implementation of International Financial Reporting Standards in Iran', A Quarerly Journal Of Empirical Reasearch Of Financial Accounting, 6(2), pp.135-160. magiran.com/p2022121
الهام الیاسی؛ مجتبی ابراهیمی رومنجان. "شناسایی و رتبه بندی مشکلات سرمایه گذاران پس از اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران". فصلنامه دانش حسابداری مالی، 6 ،2 ، 1398، 135-160. magiran.com/p2022121
Elham Eliasi ; Mojtaba Ebrahimi Romenjan. "Identification and ranking of investors' problems following the implementation of International Financial Reporting Standards in Iran", A Quarerly Journal Of Empirical Reasearch Of Financial Accounting, 6, 2, 2019, 135-160. magiran.com/p2022121
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال