ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محدثه جهانشاهی، خدابخش احمدی، (1397). بررسی اثربخشی آموزش حیا بر کاهش اعتیاد به اینترنت و رفتارهای پرخطر در دختران نوجوان، مجله روان شناسی فرهنگی، 2(1)، 1-14. magiran.com/p2022125
Mohadese Jahanshahi, Khodabakhsh Ahmadi , (2018). Effectiveness of Teaching Modesty on Reducing Internet Addiction and High Risk Behaviors in Adolescent Girls, journal of Cultural Psychology, 2(1), 1-14. magiran.com/p2022125
محدثه جهانشاهی، خدابخش احمدی، بررسی اثربخشی آموزش حیا بر کاهش اعتیاد به اینترنت و رفتارهای پرخطر در دختران نوجوان. مجله روان شناسی فرهنگی، 1397؛ 2(1): 1-14. magiran.com/p2022125
Mohadese Jahanshahi, Khodabakhsh Ahmadi , Effectiveness of Teaching Modesty on Reducing Internet Addiction and High Risk Behaviors in Adolescent Girls, journal of Cultural Psychology, 2018; 2(1): 1-14. magiran.com/p2022125
محدثه جهانشاهی، خدابخش احمدی، "بررسی اثربخشی آموزش حیا بر کاهش اعتیاد به اینترنت و رفتارهای پرخطر در دختران نوجوان"، مجله روان شناسی فرهنگی 2، شماره 1 (1397): 1-14. magiran.com/p2022125
Mohadese Jahanshahi, Khodabakhsh Ahmadi , "Effectiveness of Teaching Modesty on Reducing Internet Addiction and High Risk Behaviors in Adolescent Girls", journal of Cultural Psychology 2, no.1 (2018): 1-14. magiran.com/p2022125
محدثه جهانشاهی، خدابخش احمدی، (1397). 'بررسی اثربخشی آموزش حیا بر کاهش اعتیاد به اینترنت و رفتارهای پرخطر در دختران نوجوان'، مجله روان شناسی فرهنگی، 2(1)، صص.1-14. magiran.com/p2022125
Mohadese Jahanshahi, Khodabakhsh Ahmadi , (2018). 'Effectiveness of Teaching Modesty on Reducing Internet Addiction and High Risk Behaviors in Adolescent Girls', journal of Cultural Psychology, 2(1), pp.1-14. magiran.com/p2022125
محدثه جهانشاهی؛ خدابخش احمدی. "بررسی اثربخشی آموزش حیا بر کاهش اعتیاد به اینترنت و رفتارهای پرخطر در دختران نوجوان". مجله روان شناسی فرهنگی، 2 ،1 ، 1397، 1-14. magiran.com/p2022125
Mohadese Jahanshahi; Khodabakhsh Ahmadi . "Effectiveness of Teaching Modesty on Reducing Internet Addiction and High Risk Behaviors in Adolescent Girls", journal of Cultural Psychology, 2, 1, 2018, 1-14. magiran.com/p2022125
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال