ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد جواد سامی، (1398). سنت و تجدد در اندیشه حکیم سبزواری تحلیل مصداقی شورش سالارالدوله، پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانه، 2(2)، 155-170. magiran.com/p2022187
Mohammad Javad Sami, (2019). Tradition and Modernity in Sabzevari's Wise Thought Analysis of the Salar Aldawlah Rebellion, Journal of Research in History, Politics and Media, 2(2), 155-170. magiran.com/p2022187
محمد جواد سامی، سنت و تجدد در اندیشه حکیم سبزواری تحلیل مصداقی شورش سالارالدوله. پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانه، 1398؛ 2(2): 155-170. magiran.com/p2022187
Mohammad Javad Sami, Tradition and Modernity in Sabzevari's Wise Thought Analysis of the Salar Aldawlah Rebellion, Journal of Research in History, Politics and Media, 2019; 2(2): 155-170. magiran.com/p2022187
محمد جواد سامی، "سنت و تجدد در اندیشه حکیم سبزواری تحلیل مصداقی شورش سالارالدوله"، پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانه 2، شماره 2 (1398): 155-170. magiran.com/p2022187
Mohammad Javad Sami, "Tradition and Modernity in Sabzevari's Wise Thought Analysis of the Salar Aldawlah Rebellion", Journal of Research in History, Politics and Media 2, no.2 (2019): 155-170. magiran.com/p2022187
محمد جواد سامی، (1398). 'سنت و تجدد در اندیشه حکیم سبزواری تحلیل مصداقی شورش سالارالدوله'، پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانه، 2(2)، صص.155-170. magiran.com/p2022187
Mohammad Javad Sami, (2019). 'Tradition and Modernity in Sabzevari's Wise Thought Analysis of the Salar Aldawlah Rebellion', Journal of Research in History, Politics and Media, 2(2), pp.155-170. magiran.com/p2022187
محمد جواد سامی. "سنت و تجدد در اندیشه حکیم سبزواری تحلیل مصداقی شورش سالارالدوله". پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانه، 2 ،2 ، 1398، 155-170. magiran.com/p2022187
Mohammad Javad Sami. "Tradition and Modernity in Sabzevari's Wise Thought Analysis of the Salar Aldawlah Rebellion", Journal of Research in History, Politics and Media, 2, 2, 2019, 155-170. magiran.com/p2022187
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال