ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه عفتی، نورمحمد یعقوبی، (1398). رویکرد رفتاری به شناسایی و رتبه بندی عوامل تعیین کننده پذیرش همکاری الکترونیک در دانشگاه سیستان و بلوچستان، فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران، 2(2)، 47-67. magiran.com/p2022321
Fatemeh Effati, Noor Mohammad Yaghoobi , (2019). Behavioral Approach to Identifying and Ranking the Determinants of the Acceptance of Electronic Collaboration at University of Sistan and Baluchestan, journal of Iranian Public Administration Studies, 2(2), 47-67. magiran.com/p2022321
فاطمه عفتی، نورمحمد یعقوبی، رویکرد رفتاری به شناسایی و رتبه بندی عوامل تعیین کننده پذیرش همکاری الکترونیک در دانشگاه سیستان و بلوچستان. فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران، 1398؛ 2(2): 47-67. magiran.com/p2022321
Fatemeh Effati, Noor Mohammad Yaghoobi , Behavioral Approach to Identifying and Ranking the Determinants of the Acceptance of Electronic Collaboration at University of Sistan and Baluchestan, journal of Iranian Public Administration Studies, 2019; 2(2): 47-67. magiran.com/p2022321
فاطمه عفتی، نورمحمد یعقوبی، "رویکرد رفتاری به شناسایی و رتبه بندی عوامل تعیین کننده پذیرش همکاری الکترونیک در دانشگاه سیستان و بلوچستان"، فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران 2، شماره 2 (1398): 47-67. magiran.com/p2022321
Fatemeh Effati, Noor Mohammad Yaghoobi , "Behavioral Approach to Identifying and Ranking the Determinants of the Acceptance of Electronic Collaboration at University of Sistan and Baluchestan", journal of Iranian Public Administration Studies 2, no.2 (2019): 47-67. magiran.com/p2022321
فاطمه عفتی، نورمحمد یعقوبی، (1398). 'رویکرد رفتاری به شناسایی و رتبه بندی عوامل تعیین کننده پذیرش همکاری الکترونیک در دانشگاه سیستان و بلوچستان'، فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران، 2(2)، صص.47-67. magiran.com/p2022321
Fatemeh Effati, Noor Mohammad Yaghoobi , (2019). 'Behavioral Approach to Identifying and Ranking the Determinants of the Acceptance of Electronic Collaboration at University of Sistan and Baluchestan', journal of Iranian Public Administration Studies, 2(2), pp.47-67. magiran.com/p2022321
فاطمه عفتی؛ نورمحمد یعقوبی. "رویکرد رفتاری به شناسایی و رتبه بندی عوامل تعیین کننده پذیرش همکاری الکترونیک در دانشگاه سیستان و بلوچستان". فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران، 2 ،2 ، 1398، 47-67. magiran.com/p2022321
Fatemeh Effati; Noor Mohammad Yaghoobi . "Behavioral Approach to Identifying and Ranking the Determinants of the Acceptance of Electronic Collaboration at University of Sistan and Baluchestan", journal of Iranian Public Administration Studies, 2, 2, 2019, 47-67. magiran.com/p2022321
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال