ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسیم کریمی، جواد فردمال، سید رسول ذکوی، قدرت الله روشنایی، آزاده نادری، (1398). بررسی عوامل خطر مرتبط با عود و مرگ در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید در استان خراسان رضوی طی سال های 1393-1382، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 23(2)، 128-139. magiran.com/p2022363
Nasim Karimi, Javad Faradmal, Seied Reza Zakavi, Ghodratollah Roshanaei, Azadeh Naderi, (2019). Assessment of Risk Factors on the Relapse and Death in Patients With Thyroid Cancer in Khorasan Razavi Province, During 2005-2015, Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 23(2), 128-139. magiran.com/p2022363
نسیم کریمی، جواد فردمال، سید رسول ذکوی، قدرت الله روشنایی، آزاده نادری، بررسی عوامل خطر مرتبط با عود و مرگ در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید در استان خراسان رضوی طی سال های 1393-1382. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 1398؛ 23(2): 128-139. magiran.com/p2022363
Nasim Karimi, Javad Faradmal, Seied Reza Zakavi, Ghodratollah Roshanaei, Azadeh Naderi, Assessment of Risk Factors on the Relapse and Death in Patients With Thyroid Cancer in Khorasan Razavi Province, During 2005-2015, Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 2019; 23(2): 128-139. magiran.com/p2022363
نسیم کریمی، جواد فردمال، سید رسول ذکوی، قدرت الله روشنایی، آزاده نادری، "بررسی عوامل خطر مرتبط با عود و مرگ در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید در استان خراسان رضوی طی سال های 1393-1382"، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 23، شماره 2 (1398): 128-139. magiran.com/p2022363
Nasim Karimi, Javad Faradmal, Seied Reza Zakavi, Ghodratollah Roshanaei, Azadeh Naderi, "Assessment of Risk Factors on the Relapse and Death in Patients With Thyroid Cancer in Khorasan Razavi Province, During 2005-2015", Journal of Qazvin University of Medical Sciences 23, no.2 (2019): 128-139. magiran.com/p2022363
نسیم کریمی، جواد فردمال، سید رسول ذکوی، قدرت الله روشنایی، آزاده نادری، (1398). 'بررسی عوامل خطر مرتبط با عود و مرگ در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید در استان خراسان رضوی طی سال های 1393-1382'، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 23(2)، صص.128-139. magiran.com/p2022363
Nasim Karimi, Javad Faradmal, Seied Reza Zakavi, Ghodratollah Roshanaei, Azadeh Naderi, (2019). 'Assessment of Risk Factors on the Relapse and Death in Patients With Thyroid Cancer in Khorasan Razavi Province, During 2005-2015', Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 23(2), pp.128-139. magiran.com/p2022363
نسیم کریمی؛ جواد فردمال؛ سید رسول ذکوی؛ قدرت الله روشنایی؛ آزاده نادری. "بررسی عوامل خطر مرتبط با عود و مرگ در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید در استان خراسان رضوی طی سال های 1393-1382". مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 23 ،2 ، 1398، 128-139. magiran.com/p2022363
Nasim Karimi; Javad Faradmal; Seied Reza Zakavi; Ghodratollah Roshanaei; Azadeh Naderi. "Assessment of Risk Factors on the Relapse and Death in Patients With Thyroid Cancer in Khorasan Razavi Province, During 2005-2015", Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 23, 2, 2019, 128-139. magiran.com/p2022363
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال