ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Hasan Shemirani, Alireza Khosravi, Ali Eghbal, Afshin Amirpour, Farshad Roghani, Seyed Mohammad Hashemi Jazi, Ali Pourmoghaddas, Ramin Heidari, Amir Sajjadieh, Nahid Sadeghi, Hamid Sanei, (2019). COMPARING EFFICACY OF RECEIVING DIFFERENT DOSES OF EPTIFIBATIDE IN BLEEDING AFTER PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION IN PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION, Arya Atherosclerosis, 15(4), 185-191. magiran.com/p2022380
Hasan Shemirani, Alireza Khosravi, Ali Eghbal, Afshin Amirpour, Farshad Roghani, Seyed Mohammad Hashemi Jazi, Ali Pourmoghaddas, Ramin Heidari, Amir Sajjadieh, Nahid Sadeghi, Hamid Sanei, COMPARING EFFICACY OF RECEIVING DIFFERENT DOSES OF EPTIFIBATIDE IN BLEEDING AFTER PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION IN PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION, Arya Atherosclerosis, 2019; 15(4): 185-191. magiran.com/p2022380
Hasan Shemirani, Alireza Khosravi, Ali Eghbal, Afshin Amirpour, Farshad Roghani, Seyed Mohammad Hashemi Jazi, Ali Pourmoghaddas, Ramin Heidari, Amir Sajjadieh, Nahid Sadeghi, Hamid Sanei, "COMPARING EFFICACY OF RECEIVING DIFFERENT DOSES OF EPTIFIBATIDE IN BLEEDING AFTER PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION IN PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION", Arya Atherosclerosis 15, no.4 (2019): 185-191. magiran.com/p2022380
Hasan Shemirani, Alireza Khosravi, Ali Eghbal, Afshin Amirpour, Farshad Roghani, Seyed Mohammad Hashemi Jazi, Ali Pourmoghaddas, Ramin Heidari, Amir Sajjadieh, Nahid Sadeghi, Hamid Sanei, (2019). 'COMPARING EFFICACY OF RECEIVING DIFFERENT DOSES OF EPTIFIBATIDE IN BLEEDING AFTER PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION IN PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION', Arya Atherosclerosis, 15(4), pp.185-191. magiran.com/p2022380
Hasan Shemirani; Alireza Khosravi; Ali Eghbal; Afshin Amirpour; Farshad Roghani; Seyed Mohammad Hashemi Jazi; Ali Pourmoghaddas; Ramin Heidari; Amir Sajjadieh; Nahid Sadeghi; Hamid Sanei. "COMPARING EFFICACY OF RECEIVING DIFFERENT DOSES OF EPTIFIBATIDE IN BLEEDING AFTER PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION IN PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION", Arya Atherosclerosis, 15, 4, 2019, 185-191. magiran.com/p2022380
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال