ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی خان بابایی، فروغ رضوانی، زهرا قوامی، نوشین مبارکی ، (1398). شیوع درد نوروپاتیک و عوامل موثر بر کیفیت خواب زنان مبتلا به سرطان پستان پس از رادیوتراپی، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(6)، 46-53. magiran.com/p2022441
Mehdi Khanbabaei, Forough Rezvani, Zahra Ghavami, Noushin Mobaraki, (2019). Prevalence of neuropathic pain and factors affecting sleep quality in women with breast cancer after radiotherapy, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(6), 46-53. magiran.com/p2022441
مهدی خان بابایی، فروغ رضوانی، زهرا قوامی، نوشین مبارکی ، شیوع درد نوروپاتیک و عوامل موثر بر کیفیت خواب زنان مبتلا به سرطان پستان پس از رادیوتراپی. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1398؛ 22(6): 46-53. magiran.com/p2022441
Mehdi Khanbabaei, Forough Rezvani, Zahra Ghavami, Noushin Mobaraki, Prevalence of neuropathic pain and factors affecting sleep quality in women with breast cancer after radiotherapy, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2019; 22(6): 46-53. magiran.com/p2022441
مهدی خان بابایی، فروغ رضوانی، زهرا قوامی، نوشین مبارکی ، "شیوع درد نوروپاتیک و عوامل موثر بر کیفیت خواب زنان مبتلا به سرطان پستان پس از رادیوتراپی"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 22، شماره 6 (1398): 46-53. magiran.com/p2022441
Mehdi Khanbabaei, Forough Rezvani, Zahra Ghavami, Noushin Mobaraki, "Prevalence of neuropathic pain and factors affecting sleep quality in women with breast cancer after radiotherapy", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 22, no.6 (2019): 46-53. magiran.com/p2022441
مهدی خان بابایی، فروغ رضوانی، زهرا قوامی، نوشین مبارکی ، (1398). 'شیوع درد نوروپاتیک و عوامل موثر بر کیفیت خواب زنان مبتلا به سرطان پستان پس از رادیوتراپی'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(6)، صص.46-53. magiran.com/p2022441
Mehdi Khanbabaei, Forough Rezvani, Zahra Ghavami, Noushin Mobaraki, (2019). 'Prevalence of neuropathic pain and factors affecting sleep quality in women with breast cancer after radiotherapy', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(6), pp.46-53. magiran.com/p2022441
مهدی خان بابایی؛ فروغ رضوانی؛ زهرا قوامی؛ نوشین مبارکی . "شیوع درد نوروپاتیک و عوامل موثر بر کیفیت خواب زنان مبتلا به سرطان پستان پس از رادیوتراپی". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22 ،6 ، 1398، 46-53. magiran.com/p2022441
Mehdi Khanbabaei; Forough Rezvani; Zahra Ghavami; Noushin Mobaraki. "Prevalence of neuropathic pain and factors affecting sleep quality in women with breast cancer after radiotherapy", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22, 6, 2019, 46-53. magiran.com/p2022441
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال