ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی رجایی، یوسف ویسانی، رضا نجفی، علی دل پیشه، (1398). بررسی ارتباط عوامل خطر بیماری های قلبی- عروقی در دوران بارداری مادر با کموزنی هنگام تولد در نوزادان، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(6)، 65-74. magiran.com/p2022443
Mehdi Rajaei, Yousef Vaisani, Reza Najafi, Ali Delpisheh , (2019). Relationship between maternal cardiovascular diseases risk factors during pregnancy and low birth weight in neonates by Case-Control Method, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(6), 65-74. magiran.com/p2022443
مهدی رجایی، یوسف ویسانی، رضا نجفی، علی دل پیشه، بررسی ارتباط عوامل خطر بیماری های قلبی- عروقی در دوران بارداری مادر با کموزنی هنگام تولد در نوزادان. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1398؛ 22(6): 65-74. magiran.com/p2022443
Mehdi Rajaei, Yousef Vaisani, Reza Najafi, Ali Delpisheh , Relationship between maternal cardiovascular diseases risk factors during pregnancy and low birth weight in neonates by Case-Control Method, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2019; 22(6): 65-74. magiran.com/p2022443
مهدی رجایی، یوسف ویسانی، رضا نجفی، علی دل پیشه، "بررسی ارتباط عوامل خطر بیماری های قلبی- عروقی در دوران بارداری مادر با کموزنی هنگام تولد در نوزادان"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 22، شماره 6 (1398): 65-74. magiran.com/p2022443
Mehdi Rajaei, Yousef Vaisani, Reza Najafi, Ali Delpisheh , "Relationship between maternal cardiovascular diseases risk factors during pregnancy and low birth weight in neonates by Case-Control Method", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 22, no.6 (2019): 65-74. magiran.com/p2022443
مهدی رجایی، یوسف ویسانی، رضا نجفی، علی دل پیشه، (1398). 'بررسی ارتباط عوامل خطر بیماری های قلبی- عروقی در دوران بارداری مادر با کموزنی هنگام تولد در نوزادان'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(6)، صص.65-74. magiran.com/p2022443
Mehdi Rajaei, Yousef Vaisani, Reza Najafi, Ali Delpisheh , (2019). 'Relationship between maternal cardiovascular diseases risk factors during pregnancy and low birth weight in neonates by Case-Control Method', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(6), pp.65-74. magiran.com/p2022443
مهدی رجایی؛ یوسف ویسانی؛ رضا نجفی؛ علی دل پیشه. "بررسی ارتباط عوامل خطر بیماری های قلبی- عروقی در دوران بارداری مادر با کموزنی هنگام تولد در نوزادان". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22 ،6 ، 1398، 65-74. magiran.com/p2022443
Mehdi Rajaei; Yousef Vaisani; Reza Najafi; Ali Delpisheh . "Relationship between maternal cardiovascular diseases risk factors during pregnancy and low birth weight in neonates by Case-Control Method", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22, 6, 2019, 65-74. magiran.com/p2022443
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال