ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آتنا بهادری، مرضیه محصص، (1398). نقد مبانی تاریخ مندی در تفاسیر زن محور از قرآن، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، 21(82)، 57-76. magiran.com/p2022449
Atena Bahadori , Marzieh Mohases, (2019). A Critique of Historicity Foundations in Women-Focused Commentaries of the Qur'an, Womens Strategic Studies, 21(82), 57-76. magiran.com/p2022449
آتنا بهادری، مرضیه محصص، نقد مبانی تاریخ مندی در تفاسیر زن محور از قرآن. فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، 1398؛ 21(82): 57-76. magiran.com/p2022449
Atena Bahadori , Marzieh Mohases, A Critique of Historicity Foundations in Women-Focused Commentaries of the Qur'an, Womens Strategic Studies, 2019; 21(82): 57-76. magiran.com/p2022449
آتنا بهادری، مرضیه محصص، "نقد مبانی تاریخ مندی در تفاسیر زن محور از قرآن"، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان 21، شماره 82 (1398): 57-76. magiran.com/p2022449
Atena Bahadori , Marzieh Mohases, "A Critique of Historicity Foundations in Women-Focused Commentaries of the Qur'an", Womens Strategic Studies 21, no.82 (2019): 57-76. magiran.com/p2022449
آتنا بهادری، مرضیه محصص، (1398). 'نقد مبانی تاریخ مندی در تفاسیر زن محور از قرآن'، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، 21(82)، صص.57-76. magiran.com/p2022449
Atena Bahadori , Marzieh Mohases, (2019). 'A Critique of Historicity Foundations in Women-Focused Commentaries of the Qur'an', Womens Strategic Studies, 21(82), pp.57-76. magiran.com/p2022449
آتنا بهادری؛ مرضیه محصص. "نقد مبانی تاریخ مندی در تفاسیر زن محور از قرآن". فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، 21 ،82 ، 1398، 57-76. magiran.com/p2022449
Atena Bahadori ; Marzieh Mohases. "A Critique of Historicity Foundations in Women-Focused Commentaries of the Qur'an", Womens Strategic Studies, 21, 82, 2019, 57-76. magiran.com/p2022449
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال