ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهزاد قیاسی، عبدالرضا کرباسی، امین سارنگ، روح الله نوری، (1398). توسعه مدل شبکه عصبی بر مبنای توابع آموزش گرادیان مزدوج و پس انتشار ارتجاعی برای پیش بینی ضریب انتشار طولی رودخانه ها، فصلنامه مهندسی منابع آب، 12(41)، 63-78. magiran.com/p2022457
Roohollah Noori , Behzad Ghiasi, (2019). Development of Neural Network Model Based on Conjugate Gradient and Resilient Back-Propagation Training Function for Estimation of Longitudinal Dispersion Coefficient in Rivers, Water Engineering, 12(41), 63-78. magiran.com/p2022457
بهزاد قیاسی، عبدالرضا کرباسی، امین سارنگ، روح الله نوری، توسعه مدل شبکه عصبی بر مبنای توابع آموزش گرادیان مزدوج و پس انتشار ارتجاعی برای پیش بینی ضریب انتشار طولی رودخانه ها. فصلنامه مهندسی منابع آب، 1398؛ 12(41): 63-78. magiran.com/p2022457
Roohollah Noori , Behzad Ghiasi, Development of Neural Network Model Based on Conjugate Gradient and Resilient Back-Propagation Training Function for Estimation of Longitudinal Dispersion Coefficient in Rivers, Water Engineering, 2019; 12(41): 63-78. magiran.com/p2022457
بهزاد قیاسی، عبدالرضا کرباسی، امین سارنگ، روح الله نوری، "توسعه مدل شبکه عصبی بر مبنای توابع آموزش گرادیان مزدوج و پس انتشار ارتجاعی برای پیش بینی ضریب انتشار طولی رودخانه ها"، فصلنامه مهندسی منابع آب 12، شماره 41 (1398): 63-78. magiran.com/p2022457
Roohollah Noori , Behzad Ghiasi, "Development of Neural Network Model Based on Conjugate Gradient and Resilient Back-Propagation Training Function for Estimation of Longitudinal Dispersion Coefficient in Rivers", Water Engineering 12, no.41 (2019): 63-78. magiran.com/p2022457
بهزاد قیاسی، عبدالرضا کرباسی، امین سارنگ، روح الله نوری، (1398). 'توسعه مدل شبکه عصبی بر مبنای توابع آموزش گرادیان مزدوج و پس انتشار ارتجاعی برای پیش بینی ضریب انتشار طولی رودخانه ها'، فصلنامه مهندسی منابع آب، 12(41)، صص.63-78. magiran.com/p2022457
Roohollah Noori , Behzad Ghiasi, (2019). 'Development of Neural Network Model Based on Conjugate Gradient and Resilient Back-Propagation Training Function for Estimation of Longitudinal Dispersion Coefficient in Rivers', Water Engineering, 12(41), pp.63-78. magiran.com/p2022457
بهزاد قیاسی؛ عبدالرضا کرباسی؛ امین سارنگ؛ روح الله نوری. "توسعه مدل شبکه عصبی بر مبنای توابع آموزش گرادیان مزدوج و پس انتشار ارتجاعی برای پیش بینی ضریب انتشار طولی رودخانه ها". فصلنامه مهندسی منابع آب، 12 ،41 ، 1398، 63-78. magiran.com/p2022457
Roohollah Noori ; Behzad Ghiasi. "Development of Neural Network Model Based on Conjugate Gradient and Resilient Back-Propagation Training Function for Estimation of Longitudinal Dispersion Coefficient in Rivers", Water Engineering, 12, 41, 2019, 63-78. magiran.com/p2022457
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال