ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سحر محمدزاده، علیرضا فارسی، رضا خسروآبادی، (1397). تاثیر خستگی ذهنی بر برنامه ریزی و آماده سازی شبکه های توجه هشدار و جهت یابی دانشجویان ورزشکار: یک کارآزمایی بالینی کنترل نشده، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 14(4)، 214-222. magiran.com/p2022493
Sahar Mohammadzadeh, Alireza Farsi, Reza Khosrowabadi, (2018). The Effect of Mental Fatigue on the Planning and Preparation of Alerting and Orienting Attention Networks in Athlete Students; A Non-Controlled Clinical Trial, Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 14(4), 214-222. magiran.com/p2022493
سحر محمدزاده، علیرضا فارسی، رضا خسروآبادی، تاثیر خستگی ذهنی بر برنامه ریزی و آماده سازی شبکه های توجه هشدار و جهت یابی دانشجویان ورزشکار: یک کارآزمایی بالینی کنترل نشده. مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 1397؛ 14(4): 214-222. magiran.com/p2022493
Sahar Mohammadzadeh, Alireza Farsi, Reza Khosrowabadi, The Effect of Mental Fatigue on the Planning and Preparation of Alerting and Orienting Attention Networks in Athlete Students; A Non-Controlled Clinical Trial, Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 2018; 14(4): 214-222. magiran.com/p2022493
سحر محمدزاده، علیرضا فارسی، رضا خسروآبادی، "تاثیر خستگی ذهنی بر برنامه ریزی و آماده سازی شبکه های توجه هشدار و جهت یابی دانشجویان ورزشکار: یک کارآزمایی بالینی کنترل نشده"، مجله پژوهش در علوم توانبخشی 14، شماره 4 (1397): 214-222. magiran.com/p2022493
Sahar Mohammadzadeh, Alireza Farsi, Reza Khosrowabadi, "The Effect of Mental Fatigue on the Planning and Preparation of Alerting and Orienting Attention Networks in Athlete Students; A Non-Controlled Clinical Trial", Journal of Research in Rehabilitation Sciences 14, no.4 (2018): 214-222. magiran.com/p2022493
سحر محمدزاده، علیرضا فارسی، رضا خسروآبادی، (1397). 'تاثیر خستگی ذهنی بر برنامه ریزی و آماده سازی شبکه های توجه هشدار و جهت یابی دانشجویان ورزشکار: یک کارآزمایی بالینی کنترل نشده'، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 14(4)، صص.214-222. magiran.com/p2022493
Sahar Mohammadzadeh, Alireza Farsi, Reza Khosrowabadi, (2018). 'The Effect of Mental Fatigue on the Planning and Preparation of Alerting and Orienting Attention Networks in Athlete Students; A Non-Controlled Clinical Trial', Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 14(4), pp.214-222. magiran.com/p2022493
سحر محمدزاده؛ علیرضا فارسی؛ رضا خسروآبادی. "تاثیر خستگی ذهنی بر برنامه ریزی و آماده سازی شبکه های توجه هشدار و جهت یابی دانشجویان ورزشکار: یک کارآزمایی بالینی کنترل نشده". مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 14 ،4 ، 1397، 214-222. magiran.com/p2022493
Sahar Mohammadzadeh; Alireza Farsi; Reza Khosrowabadi. "The Effect of Mental Fatigue on the Planning and Preparation of Alerting and Orienting Attention Networks in Athlete Students; A Non-Controlled Clinical Trial", Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 14, 4, 2018, 214-222. magiran.com/p2022493
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال