ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب طالبی تمجانی، سید دانیال محمدی، مریم گرجی، زینب علی مرادی، (1398). مقایسه اثربخشی لتروزول و کلومیفن سیترات در زنان نابارور ایرانی: مرور سیستماتیک و متاآنالیز، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(7)، 89-102. magiran.com/p2022513
Zeinab Talebi Tamajani, Seyed Danial Mohammadi, Maryam Gorji, Zeinab Alimoradi , (2019). Comparison of the efficacy of Letrozole versus Clomiphene Citrate among Iranian infertile females: A systematic review and meta-analysis, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(7), 89-102. magiran.com/p2022513
زینب طالبی تمجانی، سید دانیال محمدی، مریم گرجی، زینب علی مرادی، مقایسه اثربخشی لتروزول و کلومیفن سیترات در زنان نابارور ایرانی: مرور سیستماتیک و متاآنالیز. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1398؛ 22(7): 89-102. magiran.com/p2022513
Zeinab Talebi Tamajani, Seyed Danial Mohammadi, Maryam Gorji, Zeinab Alimoradi , Comparison of the efficacy of Letrozole versus Clomiphene Citrate among Iranian infertile females: A systematic review and meta-analysis, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2019; 22(7): 89-102. magiran.com/p2022513
زینب طالبی تمجانی، سید دانیال محمدی، مریم گرجی، زینب علی مرادی، "مقایسه اثربخشی لتروزول و کلومیفن سیترات در زنان نابارور ایرانی: مرور سیستماتیک و متاآنالیز"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 22، شماره 7 (1398): 89-102. magiran.com/p2022513
Zeinab Talebi Tamajani, Seyed Danial Mohammadi, Maryam Gorji, Zeinab Alimoradi , "Comparison of the efficacy of Letrozole versus Clomiphene Citrate among Iranian infertile females: A systematic review and meta-analysis", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 22, no.7 (2019): 89-102. magiran.com/p2022513
زینب طالبی تمجانی، سید دانیال محمدی، مریم گرجی، زینب علی مرادی، (1398). 'مقایسه اثربخشی لتروزول و کلومیفن سیترات در زنان نابارور ایرانی: مرور سیستماتیک و متاآنالیز'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(7)، صص.89-102. magiran.com/p2022513
Zeinab Talebi Tamajani, Seyed Danial Mohammadi, Maryam Gorji, Zeinab Alimoradi , (2019). 'Comparison of the efficacy of Letrozole versus Clomiphene Citrate among Iranian infertile females: A systematic review and meta-analysis', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(7), pp.89-102. magiran.com/p2022513
زینب طالبی تمجانی؛ سید دانیال محمدی؛ مریم گرجی؛ زینب علی مرادی. "مقایسه اثربخشی لتروزول و کلومیفن سیترات در زنان نابارور ایرانی: مرور سیستماتیک و متاآنالیز". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22 ،7 ، 1398، 89-102. magiran.com/p2022513
Zeinab Talebi Tamajani; Seyed Danial Mohammadi; Maryam Gorji; Zeinab Alimoradi . "Comparison of the efficacy of Letrozole versus Clomiphene Citrate among Iranian infertile females: A systematic review and meta-analysis", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22, 7, 2019, 89-102. magiran.com/p2022513
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال