ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهتاب اوتاری، محمدعلی خزانه دارلو، (1398). بررسی بازتاب مولفه ها و ویژگی های رمانتیکی و غنایی در داستان های ترجمه فرج بعد از شدت، دو فصلنامه علوم ادبی، 9(15)، 41-69. magiran.com/p2022565
Mahtab Otari , Mohammad Ali Khazaneh Dar Loo, (2019). A study of the reflection of romantic and lyric components and characteristics in "Faraj Ba'd Az Sheddat" (comfort after suffering) stories, Journal of Literary Studies, 9(15), 41-69. magiran.com/p2022565
مهتاب اوتاری، محمدعلی خزانه دارلو، بررسی بازتاب مولفه ها و ویژگی های رمانتیکی و غنایی در داستان های ترجمه فرج بعد از شدت. دو فصلنامه علوم ادبی، 1398؛ 9(15): 41-69. magiran.com/p2022565
Mahtab Otari , Mohammad Ali Khazaneh Dar Loo, A study of the reflection of romantic and lyric components and characteristics in "Faraj Ba'd Az Sheddat" (comfort after suffering) stories, Journal of Literary Studies, 2019; 9(15): 41-69. magiran.com/p2022565
مهتاب اوتاری، محمدعلی خزانه دارلو، "بررسی بازتاب مولفه ها و ویژگی های رمانتیکی و غنایی در داستان های ترجمه فرج بعد از شدت"، دو فصلنامه علوم ادبی 9، شماره 15 (1398): 41-69. magiran.com/p2022565
Mahtab Otari , Mohammad Ali Khazaneh Dar Loo, "A study of the reflection of romantic and lyric components and characteristics in "Faraj Ba'd Az Sheddat" (comfort after suffering) stories", Journal of Literary Studies 9, no.15 (2019): 41-69. magiran.com/p2022565
مهتاب اوتاری، محمدعلی خزانه دارلو، (1398). 'بررسی بازتاب مولفه ها و ویژگی های رمانتیکی و غنایی در داستان های ترجمه فرج بعد از شدت'، دو فصلنامه علوم ادبی، 9(15)، صص.41-69. magiran.com/p2022565
Mahtab Otari , Mohammad Ali Khazaneh Dar Loo, (2019). 'A study of the reflection of romantic and lyric components and characteristics in "Faraj Ba'd Az Sheddat" (comfort after suffering) stories', Journal of Literary Studies, 9(15), pp.41-69. magiran.com/p2022565
مهتاب اوتاری؛ محمدعلی خزانه دارلو. "بررسی بازتاب مولفه ها و ویژگی های رمانتیکی و غنایی در داستان های ترجمه فرج بعد از شدت". دو فصلنامه علوم ادبی، 9 ،15 ، 1398، 41-69. magiran.com/p2022565
Mahtab Otari ; Mohammad Ali Khazaneh Dar Loo. "A study of the reflection of romantic and lyric components and characteristics in "Faraj Ba'd Az Sheddat" (comfort after suffering) stories", Journal of Literary Studies, 9, 15, 2019, 41-69. magiran.com/p2022565
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال