ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا ملک زاده، محمد امین عدالت منش، داوود مهربانی، مهرداد شریعتی، (1398). تاثیر پیوند بین گونه ای سلول های بنیادی پالپ دندان انسان بر سطح اضطراب و حافظه در مدل بیماری آلزایمر القاشده با تری متیل تین، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(7)، 10-21. magiran.com/p2022601
Samira Malekzadeh, Mohammad Amin Edalatmanesh, Davood Mehrabani, Mehrdad Shariati, (2019). Effect of the Xenograft Transplantation of Human Dental Pulp Stem Cells on Anxiety and Memory in Trimethyltin Induced-Alzheimer Disease Model, Qom University of Medical Sciences Journal, 13(7), 10-21. magiran.com/p2022601
سمیرا ملک زاده، محمد امین عدالت منش، داوود مهربانی، مهرداد شریعتی، تاثیر پیوند بین گونه ای سلول های بنیادی پالپ دندان انسان بر سطح اضطراب و حافظه در مدل بیماری آلزایمر القاشده با تری متیل تین. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 1398؛ 13(7): 10-21. magiran.com/p2022601
Samira Malekzadeh, Mohammad Amin Edalatmanesh, Davood Mehrabani, Mehrdad Shariati, Effect of the Xenograft Transplantation of Human Dental Pulp Stem Cells on Anxiety and Memory in Trimethyltin Induced-Alzheimer Disease Model, Qom University of Medical Sciences Journal, 2019; 13(7): 10-21. magiran.com/p2022601
سمیرا ملک زاده، محمد امین عدالت منش، داوود مهربانی، مهرداد شریعتی، "تاثیر پیوند بین گونه ای سلول های بنیادی پالپ دندان انسان بر سطح اضطراب و حافظه در مدل بیماری آلزایمر القاشده با تری متیل تین"، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 13، شماره 7 (1398): 10-21. magiran.com/p2022601
Samira Malekzadeh, Mohammad Amin Edalatmanesh, Davood Mehrabani, Mehrdad Shariati, "Effect of the Xenograft Transplantation of Human Dental Pulp Stem Cells on Anxiety and Memory in Trimethyltin Induced-Alzheimer Disease Model", Qom University of Medical Sciences Journal 13, no.7 (2019): 10-21. magiran.com/p2022601
سمیرا ملک زاده، محمد امین عدالت منش، داوود مهربانی، مهرداد شریعتی، (1398). 'تاثیر پیوند بین گونه ای سلول های بنیادی پالپ دندان انسان بر سطح اضطراب و حافظه در مدل بیماری آلزایمر القاشده با تری متیل تین'، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(7)، صص.10-21. magiran.com/p2022601
Samira Malekzadeh, Mohammad Amin Edalatmanesh, Davood Mehrabani, Mehrdad Shariati, (2019). 'Effect of the Xenograft Transplantation of Human Dental Pulp Stem Cells on Anxiety and Memory in Trimethyltin Induced-Alzheimer Disease Model', Qom University of Medical Sciences Journal, 13(7), pp.10-21. magiran.com/p2022601
سمیرا ملک زاده؛ محمد امین عدالت منش؛ داوود مهربانی؛ مهرداد شریعتی. "تاثیر پیوند بین گونه ای سلول های بنیادی پالپ دندان انسان بر سطح اضطراب و حافظه در مدل بیماری آلزایمر القاشده با تری متیل تین". مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13 ،7 ، 1398، 10-21. magiran.com/p2022601
Samira Malekzadeh; Mohammad Amin Edalatmanesh; Davood Mehrabani; Mehrdad Shariati. "Effect of the Xenograft Transplantation of Human Dental Pulp Stem Cells on Anxiety and Memory in Trimethyltin Induced-Alzheimer Disease Model", Qom University of Medical Sciences Journal, 13, 7, 2019, 10-21. magiran.com/p2022601
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال